Kartografen uit de familie Van Suchtelen in de achttiende eeuw door ir. N. van Suchtelen, tot 1983 werkzaam bij de Stichting voor Plantenveredeling te Wageningen. De toevallige kennismaking met het proefschrift van mevrouw Donkersloot-de Vrij bracht mij op het spoor van een kaart van de stad Grave en omgeving, getekend door Cornell's van Suchtelen in 1749. Bij verdere na sporingen kwamen nog meer kaarten aan het licht, niet alleen van Cornelis, maar ook van Rochus, Jan Peter en Jacob Hendrik van Suchtelen. Alle kaarten waren ge maakt in de tweede helft van de achttiende eeuw. Aan de kaarten van Cornelis, Rochus en Jan Peter lag duide lijk een militair doel ten grondslag. Cornelis woonde en werkte in het vestingstadje Grave aan de Maas en maak te opmetingen van de verdedigingswerken aldaar. Ro chus werkte Zeeuws- en Staats-Vlaanderen en zijn werk had o.a. betrekking op de mogelijkheden tot inundatie van het gebied. Jacob Hendrik daarentegen maakte to pografische kaarten en kaarten die van belang waren voor bijvoorbeeld een boedelbeschrijving of aanleg van een weg. Een landmeter is iemand met een vertrouwensfunctie. Om te worden toegelaten tot dit beroep moest een exa men worden afgelegd, waarna men werd „geadmit teerd". Kaarten signeerde men in de regel met naam en de toevoeging „Geadm. Landm." Bij de Van Suchtelen- kaarten is dat echter nimmer het geval. Voor Cornelis, Rochus en Jan Peter was dat niet nodig omdat militairen een opleiding tot landmeter konden krijgen en dan ten behoeve van hun militaire opdrachtgevers het werk mochten uitvoeren. Ook Jacob Hendrik was vermoede lijk geen „geadmitteerd" landmeter. Dat hij toch het vak verstond, blijkt uit het Resolutieboek van de Staten van het Kwartier Nijmegen, reces van 27 mei 1763 (opdracht tot het maken van kaart 19): ingevolge Quartiers Resolutie en auctorisatie de dato 30 April dezes ja ars 1763, niet alleen de land- meeters F. Beyerinck en J. H. van Suchtelen hadden ge-employeerd In de archieven bevinden zich veel ongesigneerde kaar ten, waarvan er zeker nog enkele door een Van Suchte len zullen zijn gemaakt. Kaarten werden in opdracht ver vaardigd en met een rapport naar de opdrachtgevers ge stuurd. Uit het bijschrift op enkele kaarten blijkt dat dui delijk. Helaas zijn in de archieven de kaarten los van de bijbehorende stukken bewaard en is het verband nauwe lijks meer terug te vinden. Een twintigtal hier genoemde kaarten is met zekerheid door de Van Suchtelens gemaakt. Bij de brand in het Rijksarchief van Zeeland te Middelburg in 1940 zijn vrij wel alle oude kaarten verloren gegaan. Volgens de in ventaris moeten daar ook kaarten van Rochus bij zijn ge weest. Van enkele van deze kaarten was nog een kopie in een archief elders. Volledigheidshalve zijn die hier ver meld. Kopieën gemaakt door Van Suchtelen en kopieën naar Van Suchtelen zijn niet opgenomen. De kaarten zijn veelal aanwezig met de originele hand schriften. Slechts kaart 4 is als gravure gedrukt. Kaart 2 is tevens opgenomen in Hattinga's Atlas van Staats- Brabant onder de titel Plan van de Stad Grave en Om leggende Landen. In de atlas is de kaart niet gesigneerd, het origineel wel. Op de kaarten komen als schaal Rijn landse, Gelderse, Bruggelse en Gentse roeden voor, ter wijl één kaart als maat „uuren gaans" opgeeft. De kaartmakers Cornelis van Suchtelen werd geboren te De Bilt op 21 ju ni 1712 en overleed op 14 oktober 1768 te Breda. Zijn va der was militair en ook hij koos dit beroep. In 1741 werd hij extraordinaris ingenieur, in 1763 majoor-ingenieur en tenslotte grootmajoor van Sluis. Hij huwde in 1745 met Theodora Emilia van Cattenburch. Het jonge paar woon de eerst in het vestingstadje Grave aan de Maas. Rochus van Suchtelen was een broer van Cornelis; hij werd geboren op 21 juli 1717 te Utrecht en overleed on gehuwd te Bergen op Zoom op 16 december 1787. Ook hij koos een militaire loopbaan en werd eveneens in 1741 extraordinaris ingenieur, kapitein-ingenieur in 1764, luitenant-kolonel in 1775 en grootmajoor van Sluis in datzelfde jaar. Daarna werd hij nog benoemd tot direc teur der fortificatiën in Staats-Vlaanderen. Het is dus zeer wel mogelijk, dat in de Belgische archieven werk van hem is te vinden. Jan Peter van Suchtelen werd geboren op 2 augustus 1751 te Grave als zoon van de reeds genoemde Cornelis en Theodora. Hij overleed te Kopenhagen op 18 januari 1836. Hij huwde in 1779 met Amarenta Wilhelmina Har- ting. Hij studeerde in Groningen. Op 14-jarige leeftijd hield hij daar, in het Latijn, een voordracht „Oratio de Christi doctrinae praestantia" (de voortreffelijkheid van de leer van Christus). De studie beviel hem uiteindelijk toch niet en eenmaal thuis bleek ook hij er meer voor te voelen beroepsmilitair te worden. Het eerste deel van zijn opleiding kreeg hij van zijn vader. In 1768 was ook hij extraordinaris ingenieur. In 1783 trad hij in Russische dienst en maakte daar een interessante carrière. Als militair, als waterstaatsman en als diplo maat verwierf hij bekendheid. Onder zijn leiding werd in 1786 begonnen met de aanleg van het Catharinakanaal. Dit 17 kilometer lange kanaal moest de verbinding vor men tussen de Barentszee en de Wolga en zo een noord zuid scheepvaart mogelijk maken. Er is lang gewerkt, maar een succes werd het nimmer, omdat het voortdu rend verzandde. Het Catharinakanaal is nu opgenomen in een groot stuwmeer in het gebied van de Oeral ten noorden van de stad Perm. 256 NGT GEODESIA 84

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1984 | | pagina 22