t&um Historisch nieuws: Hisgis van Fryslan yyf?-" iTWWTK Op dinsdag 13 december 2005 kon prof.dr. Durk Gorter, waarnemend directeur van de Fryske Akademy, een honderdtal leden en belangstellenden welkom heten in het zalen centrum It Aljemint van de Fryske Akademy. De reden voor deze bijeenkomst was de presen tatie en ingebruikstelling van de internetsite Hisgis. Hisgis is de internetsite van een nieuw historisch-geografisch informatiesysteem, waarop de op het beeldscherm weergegeven kaarten historische ruimtelijke informatie van Friesland kan worden gepresenteerd. Na zijn openingswoord geeft prof.dr. Gorter het woord aan prof.dr. Hans Mol, medewerker van de Fryske Akademy. Prof. Mol memoreert dat het begin van Hisgis in feite ligt in de navolging van een Gelders initiatief om de kadastrale informatie van minuutplans en de oorspronke lijke aanwijzende tafel (OAT) op een analoge wijze te publiceren. Daartoe werden vanaf 1986 de minuutplans fotografisch verkleind en de informatie uit de OAT door vrijwilligers per kadastrale gemeente, sectie en perceelnummer overgetypt. De administratie van de Floreen- rente werd als een tweede bron van informatie over grondeigendom en landgebruik aan dit analoge product toegevoegd. De hertog van Saksen voerde als nieuwe gezagsdrager in 1511 de heffing van de floreenrente in als een nieuw soort van grondbelasting, dat in 1511 voor iedere eigenaar in het zogenaamde Register van den Aanbreng in 1511 werd beschreven. Na tweehonderd jaar kwam er behoefte aan een nieuwe administratie van Frieslands onroerend goed en werden van 1700 tot 1858 per eigenaar van een dorp diens eigendommen beschreven in de zogenaamde floreenkohieren. In de kohieren van 1848/1850 en 1858 werden bij elk eigen domsbestanddeel de kadastrale nummers genoteerd. Dit gegeven maakte het mogelijk om bezit en landgebruik van elke eigenaar naar de toestand van 1700 op de kaart te reconstrueren. Door koppeling met de in het stemkohier van 1640 geregistreerde eigenaren is het eveneens t VA L.-ssf^ Afb. 1. De soort van eigendom (bouw- en grasland) van het dorp Aalsum

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 14