Historisch landmeten bij Flagis? mogelijk na te gaan wie in 1640 de eigenaren van boerderijen en landerijen waren. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk na te gaan wie er in 1511 eigenaar van een boerderij is geweest. De Friese dichter-schrijver Obe Postma heeft deze mogelijkheid om op die wijze met kadastrale gegevens en floreen- kohieren historisch-geografisch onderzoek te doen, voor het eerst in 1934 beschreven in zijn boek "De Friese kleihoeve". De huidige mogelijkheden van de informatietechnologie hebben het mogelijk gemaakt, dat de Fryske Akademy in een samenwerkingsverband met Tresoar op het hiervoor geschetste analoge systeem een nieuw historisch-geografisch systeem heeft kunnen bouwen, dat in chrono logische en thematische lagen via internet kan worden geraadpleegd op www.hisgis.nl. (Tresoar is in Friesland een nieuwe organisatie vorm van Provinciale Bibliotheek, Rijksarchief en Fries Letterkundig Museum). De eerste laag bestaat uit 900 gedigitaliseerde kadastrale minuutplans, die ingepast zijn in het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting, teneinde een enigszins homogeen kaartbeeld te kunnen presenteren. Verder zijn in de bestanden van deze eerste laag aan ieder van de 300.000 perceelnummers de kadastrale informatie over eigenaren, grootte, soort van eigendom en belastbare opbrengst toegevoegd. De tweede laag wordt gevormd door de informatie van de al eerder genoemde floreenregisters over de namen van eigenaren, pachters, bedrijfsomvang en te betalen floreenrentes. Door de koppeling van genoemde twee lagen kan van iedere boerderij, dorp of regio op het beeldscherm kaartmateriaal worden geproduceerd over het gebruik en kwaliteit van de grond, de hoedanig heid van gebouwen, en de soort van eigenaren (adel, boeren, burgers of kerken). Kortom, een scala van mogelijkheden voor historisch- geografisch onderzoek en de mogelijkheid om demografische gegevens ruimtelijk te presen teren. Dr. Mol schetst tenslotte ook nog de perspectieven van uitbreiding van Hisgis door de toevoeging van extra lagen, zoals die van toponymie (veldnamen). Voorts kunnen na aanvullend onderzoek extra lagen worden toegevoegd, zoals de begrenzingen van middel eeuwse parochies en niet te vergeten de ligging van het zeer omvangrijke middeleeuwse bezit van hoofdelingen (adel), kerken, lenen en kloosters. Verder lokt ook nog het perspectief van uitbreiding van de webstek met luchtfoto's, bodemkaarten, alsmede met archeologische en/of erfgoedkaarten. Na deze inleiding vertelt Pieter Winsemius, oud minister van VROM, het een en ander over de resultaten van zijn genealogisch onderzoek, waaruit blijkt, dat zijn verre voorouders vrijwel buren waren van de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier. Daarna stelt gedeputeerde Anita Andriessen in de Bildtse streektaal deze nieuwe website Hisgis in werking door de presentatie van het bezit van een van haar Bildtse voor ouders en het intoetsen van www.hisgis.nl. De kadasterlandmeters van het begin van de 19e eeuw hebben uiteraard niet kunnen bevroeden, dat hun geodetische inspanningen van destijds nu een bron van historisch-geogra fisch onderzoek zou kunnen worden die digitaal zou kunnen worden gepresenteerd. Henk Holsbrink In Flanders Expo te Gent organiseerde Flagis v.z.w. op 22 februari 2006 bij haar 15-jarig bestaan het GIS-evenement Gis-o-polis. Leuk maar anachronistisch leek een meetploeg in kledij uit de jaren van Mozart met instrumenten van hoogstens rond 1900 met onder andere een waterpasinstrument van T. Erdel uit München. 13

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 15