uemn In een kort woord vooraf van de atlas wordt vermeld, dat deze bestaat uit militair-topo grafische kaarten van Noord-Nederland. In dit woord vooraf wordt geschreven, dat deze "Hugueninkaarten" betrekkelijk onbekend zijn, omdat zij meer dan 120 jaar tot 1950 in het gesloten "Oud Archief der Genie" in Den Haag werden bewaard. In dat jaar werden de kaarten overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag. Eerst elf jaar later kreeg de kaarten verzameling landelijke bekendheid doordat prof.dr.ir. C. Koeman, hoogleraar in de carto grafie van de Universiteit van Utrecht, hierover publiceerde in het Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Latere publicaties van Koeman in de "Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850" van 1978 en een artikel van Peter Karstkarel in Caert-Thresoor van 1983 werden evenwel niet door de auteurs genoemd. Voorts verantwoordt de initiatiefnemer van deze uitgave, te weten het Bestuur van de Drentse Historische Vereniging, het hoe en waarom van deze toch kostbare uitgave in kleurendruk van genoemde militair-topografische kaarten van Noord-Nederland. De 61 kaarten werden inder tijd getekend op een formaat van 40x40 cm. In de atlas zijn, teneinde toch de kaarten op de oorspronkelijke schaal op een handzamer formaat uit te geven, de kaarten op ongeveer 2/3 van het oorspronkelijk gemaakte formaat digitaal versneden. De afgesneden 1/3 gedeelten zijn vervolgens met een daaraan grenzende 1/3 deel van een aangrenzend blad tot een kaartblad gemonteerd, waarbij beide delen door een blanco strook van elkaar gescheiden werden afgedrukt. Na dit voorwoord van de initiatiefnemer wordt in een inleiding direct al de geschiedenis van deze topografische kaarten van Noord-Nederland onder de loupe genomen. Die inleiding begint met te vermelden, dat de 61 kaarten tussen 1819 en 1829 zijn vervaardigd door officieren ingenieurs onder leiding van de eerste luitenant W.A. Huguenin. De kaarten zijn in die jaren gemaakt om te dienen als basiskaarten voor de vervaardiging van een nieuwe verbeterde versie van de in 1823 voltooide uitgave van de eerste militaire topografische kaart van de Neder landen, ook wel de kaarten van Krayenhoff genoemd. Deze kaartuitgave in acht bladen was gebaseerd op een scala van veel verschillende vaak minder gedetailleerde kaarten. In de loop van de jaren bleek dat deze eerste militaire topografische kaarten niet voldeden, omdat de bronnen waaraan het getekende kaartbeeld was ontleend verouderd waren of geen topografie op perceelniveau bevatten. Voorts ontdekten de topografen, toen met het eigenlijke karteringswerk werd begonnen, al spoedig dat er inderdaad van heel wat regio's geen kaartmateriaal van goede kwaliteit voorhanden was dat kon dienen als basis voor te tekenen topografische kaarten. Met name waren er van Friesland en Groningen vrijwel geen kaarten van voldoende kwaliteit beschik baar die als basiskaarten voor het tekenen van de twee meest noordelijke kaartbladen konden worden benut. Dat betekende, aldus de schrijvers, dat er voor genoemde landsdelen en ook voor delen van Drenthe en Overijssel nieuwe basiskaarten moesten worden ver vaardigd. Voor het maken van deze hand- vervaardigde manuscriptkaarten op schaal 1:40.000 werden financiën en mankracht beschikbaar gesteld. Deze kaarten waren, zoals gezegd, bedoeld als basiskaarten om van Noord-Nederland een geheel nieuwe druk van tersfeit en M. Schroor ,1^4,kom.\c SlÉfc^v JtKT'I'EJ,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 34