ik acht dit voldoende om te doen zien, hoe het instrumentje gebruikt moet worden. Die herlei ding is toepasselijk op alle figuren, zelfs op die van een min of meer ronden vorm, wijl men de kromme lijnen kan beschouwen als uit een groot aantal gebroken regte lijntjes bestaande." "1Den vierhoek abcd te herleiden tot eenen driehoek, daarbij stellende dat de transforma teur voor ons ligt als in figuur 66 is afgebeeld." Fïg. 67. Afb. 5. Figuur 67 uit Barenbroek, 1867 "Na het beweegbare liniaal met het knopje K geschoven te hebben in de rigting van het vaste liniaal, zóódanig, dat het stiftje a 'vat in de opening bzal men de zijde MO van het beweegbare liniaal langs de lijn ab en hare verlenging van den vierhoek leggen en wel in dier voege, dat het punt M komt te liggen op het punt b "Wanneer men nu tegen het vaste liniaal van het instrument b.v. eenen driehoek legt en zorgt, dat MO tegen de lijn ab en hare verlen ging blijft, draaije men, alweder met het knopje K, het beweegbare liniaal naar het punt d van den vierhoek. Bij deze beweging moet M op het punt b blijven, waardoor MO over de punten b end komt te liggen." "Men steunt nu den tegen het instrument aan- gebragten driehoek en verschuive daarlangs regtswaarts het geheele instrument zóólang, tot MO het punt c van den vierhoek ontmoet. In dien stand steunt men het instrument, opdat het zich nu niet meer bewege." "Het punt M zal nu in 't verlengde van ab liggen. Daar ter plaatse stelt men een punt en trekt dan de lijn <r/B." "De vierhoek abcd is nu gedecomposeerd in eenen driehoek adB van gelijken inhoud." Omdat deze bewerking niet zo eenvoudig is voor te stellen heb ik het proces in enkele fases laten fotograferen. Omdat het punt M slechts een "fijne insnijding in den kant van het beweegbare liniaal" is, heb ik op mijn instru mentje dit punt met een klein wit driehoekig plakkertje gepoogd zichtbaar te maken (afb. 6-10). Afb. 6. Het begin van de transformatie van vierhoek abcd Afb. 7. We schuiven het instrument zo ver op, dat punt M op punt b komt te liggen. Afb. 8. We draaien de beweegbare liniaal naar het punt d van de vierhoek, zodat MO over de punten b en d komt te liggen. 97

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 23