formaat van het boekje is 13,0 x 19,6 cm, heeft 35 bladzijden tekst, achterin zijn zes uitklapbare platen, variërend van 19,6 x 32,0 cm tot 19,6 x 34,0 cm. Al jaren probeer ik er achter te komen wat dit voor een instrumentje geweest mag zijn, maar de Franse taal blijft nog steeds een raadsel voor mij. Jaren geleden heb ik mijn geheime wapen ingezet, dhr. H. C. Pouls, erg deskundig in wat er ooit aan landmeetkundige instrumenten is gemaakt, maar zelfs hij kende noch het oorspronkelijke instrument van Gelinsky, noch de door Dasnoy verbeterde versie. In zijn brief van 23 januari 1996 geeft hij een voorzet voor een Nederlandse naam, nl. rekentransporteur. Ook met dit instrument worden percelen getransformeerd (afb. 18). Pouls vermoedt dat de lengte van het instru ment 25,5 cm is, dus net iets langer dan de hier behandelde transformateurs. Ook dit instrument heeft een beweegbare arm AEEE, met als scharnierpunt A, maar deze arm is in tegenstelling tot de transformateurs wel van een schaalverdeling voorzien. Zoals te zien is, is er een gradenboog aangebracht, die ook het punt A als middelpunt heeft, waardoor dit inderdaad een transporteur is. Hiermee konden de in het terrein met een hoekmeetinstrument gemeten hoeken op de kaart worden getekend. Ik citeer nu een gedeelte uit het slot van zijn brief, waarin hij een van de voorbeelden uit het boekje beschrijft: "Eerst wordt het vierkant ABCD getransformeerd in een driehoek EBC en dan wordt met behulp van het instrument het oppervlak bepaald." Verder schrijft hij: "In het boek van E. Barenbroek "Beginselen van de Werkdadige Meetkunst", Groningen 1867, nieuwe uitgaaf 1871, wordt een transforma teur besproken voor het transformeren van figuren. Op praktisch gelijke wijze gebeurt dat met het hierboven behandelde instrument." Deze laatste opmerkingen maakten mij attent op wat mijn eigen instrumentje nu wel was, namelijk een transformateur. We kunnen concluderen dat er in ons land in ieder geval bij het Kadaster enkele tientallen jaren gewerkt werd met de transformateur, en dat ook in bijvoorbeeld Duitsland en België dergelijke instrumenten werden gebruikt. Het instrument is waarschijnlijk later verdrongen door de planimeter. 5085. Transformateur ten gebruike hij het berekenen der inhoudsgrootten van percelen. Aan de landmeters en aspirantlandmeters is aanbevolen om bij het bereke nen van de grootten van nieuwe percelen, welke door kromme of een aantal kleine regte lijnen zijn begrensd, die percelen op het kadastrale plan of de hulpkaart, met behulp van evengenoemd werktuig te herleiden tot regelmatige figuren van een beperkt aantal zijden. Resvan 21 Maart 1867, n°. 77). Afb. 19. Scan van de tekst uit het Periodiek Woordenboek (zie bij voetnoot 2) van de samenvatting van de resolutie over de transformateur. Het Periodiek Woordenboek is o.a. aanwezig bij het Kadaster Museum in Arnhem. De originele resolutie is daar niet te vinden, en deze is ook niet aanwezig bij het Belasting Museum in Rotterdam. 104

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 30