editie van 16 juni 2009 als aanvulling het bericht dat hij inderdaad met zijn doctoraal scriptie van 2007 over genoemde polemiek deze tweejaarlijkse "scripsjepriis" gewonnen had. De Akademy voegde daaraan toe dat Dijkstra's (scriptie "helder formulearre en mei in nijsgjirrige probleemstelling" gekomen was. Het eerste bericht sloot af met de opmer king: "De lezer krijgt op een prettig leesbare manier zicht op de wetenschappelijke wereld van die tijd, (zo) oordeelde de jury." Daaraan kan worden toevoegd dat de scriptie van nu drs. A.F.B. Dijkstra een waardevolle aanvulling en verrijking is van de literatuur aangaande de geschiedschrijving van de landmeetkunde van de 17e eeuw. Henk Holsbrink "Gemma Frisius lêzing" en de lengtevinding In nummer 2009-2 van het elk kwartaal uitko mende mededelingenblad Ut de Smidte van de Fryske Akademy stond in het verslag van de afsluiting van het Akademische jaar onder meer het volgende: De Fryske Akademy heeft als nieuwe traditie van de afsluiting van het Akademische jaar "De Gemma Frisius Lêzing". Een achttal sprekers droegen op 30 juni jl. in de vorm van korte en uitgebreidere lezingen over tal van wetenschappelijke onderwerpen aan het welslagen van genoemd nieuw initiatief bij. Onder hen was de kersverse drs. Arjen Dijkstra, die onlangs afstudeerde over de destijds in Friesland gevoerde polemiek over de lengtevinding en een prijs won voor de beste afstudeerscriptie over een Fries thema, zie hiervóór. In zijn lezing ging Dijkstra met name in op de uitvindingen van Gemma Frisius. Henk Holsbrink Historische driehoeksmeting Rheinland Het Leege Land heeft afspraken gemaakt met LVR-Amt fur Bodendenkmalpflege im Rhein land om op 5 oktober aanstaande demonstra ties historische landmeettechnieken te geven tijdens de Archaologietour Nordeifel 2009. Naar verwachting 500 belangstellenden zullen van de landmeter van Het Leege Land horen en zien hoe Jean Joseph Tranchot begin 19e eeuw de driehoeksmetingen uitvoerde in het Duitse Rheinland. (www. hetleegeland. nl) Snellius en zijn epitaaf "'Pinchhitter'is de wis-, natuur- en sterren kundige Willebrord Snellius 1580-1626 vooral bekend geworden door de naar hem genoemde wet van Snellius. Als weinig anderen in staat de lijnen op het veld uit te zetten. Een van de grootste Leidenaars, maar dat weet haast niemand (en zijn grafmonument in de Pieterskerk verkeert in deplorabele staat)." Dat schreef prof.dr. Jos van den Broek, die van alle Leidse wetenschappers een elftal mocht samenstellen voor de eenmalige uitgave 'Leiden, conventie van ontdekkingen' voor alle Lions-leden in Nederland. Het was i.v.m. de Lions Nationale Conventie in Leiden in juni. In nummer 2008-4 van De Hollandse Cirkel (p. 158/159) pleitte ondergetekende ook al voor een sponsor voor een restauratieve verfbeurt voor de Snellius-epitaaf! Adri den Boer L j^ss^ess»'- Afb. 5. Epitaaf van Snellius in de Pieterskerk in Leiden foto Adri den Boer 'Mvl'l IKflATl *i Ki «TCELEBfcfc: lCNISStMO pLÉ C Tb-.SIM*. "&AS£l35iWe.Ö; I bfljll.V ÖF,UM',E c ONlVc.l-t I f-tX DEBtra-EJlCA PAKf»35^.-(3ïy TEKMHPfpN' sivfnNDv&rrvr GNVM UBERl M^KSTI WK 113

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 39