Krayenhoff en de wereldwijde driehoeksmetingen der Batavifcben Re'pub'lik Afb. 1. Titelpagina van Kmyenhoffs "Batavische Vermessungen In eerdere publicaties heb ik uiteengezet hoe lokale driehoeksnetten tot grote continentale netten verbonden werden, die vervolgens weer chronometrisch tot een wereldomvattend driehoeksnet geconstrueerd werden. De grond slag van dit alles waren astronomische plaats bepalingen, uitgevoerd door overheidsfunctio narissen, met geijkte instrumenten en op elkaar afgestemde rekenmethodieken. Overheden publiceerden hun basispunten en astronomen en wiskundigen berekenden hiermee de vorm en afmetingen van de aardbol, in literatuur sinds 1800 geoïde genoemd (een op gemiddelde zeehoogte gelegen niveauvlak). Samengevat kan men zeggen dat er in de 19C'C eeuw steeds nauwkeuriger en vanaf 1820 wereldwijd gecoördineerd door de Royal Astronomical Society (RAS), gemeten en gerekend werd. De coördinators bij dit proces waren astronomen, lid van hun nationale Lengtegraadcommissie en tevens lid van de RAS. De geodeten en de hydrografen (landmacht ingenieurs en marine-officieren) hadden de leiding bij de veldmetingen. Zij hadden een opleiding op ingenieursniveau, waardoor hun publicaties in de pas liepen met die van de toonaangevende Britse, Franse en Spaanse Lengtegraadcommissies. Het resultaat van al dit noeste meet- en rekenwerk waren op een gemeenschappelijke meetbasis (de geoïde) geconstrueerde, steeds nauwkeuriger wordende geo- en hydrografische kaarten. Om maar met de deur in huis te vallen: onze landgenoot C.R.T. Krayenhoff (1758-1840) speelde voor Nederland, in het hierboven geschetste proces, een sleutelrol. Kortheids halve zou ik hem willen kenschetsen als de grondlegger van de Nederlandse practische geodesie.1 De wetenschappelijke leiding van alle drie hoeksmetingen in Nederland (en tot 1830 het huidige België) lag, tijdens Krayenhoffs metingen, bij de voorzitter van de Lengte graadcommissie, de astronoom J.H. van Swinden 1746-1823).2 Door Wilfried Uitterhoeve is het proefschrift Jeroen Mohrmann Über die trigonometrifche Vermeflung Oberlt-LieuccnmtDirector dpr Fomfïcationen u. Infpector der Lande» WaiTerwexko C. R> T. K r a y e n h off. Freyherrn kon ZACH> H. S* G. Obevlten und Director der Sternwarte Secberg bey Gotha. Aal dajfau Monad. Carrafponiam. tut Bufordarung dar Erd* und Himmellkunda t FEBR AJi - Stütkg xQo4 he/bndart uVgadrufkl,) 1 Al eeuwen, vanaf W. Snellius (1591-1626) werd er op wetenschappelijk niveau gepubliceerd over het ingenieursvak geodesie vandaar dat ik Krayenhoff hier typeer als de grondlegger van de practische geodesie in Nederland. 2 De Universiteitsbibliotheek Leiden heeft nog enkele brieven van Krayenhoff aan Van Swinden waarin hij zijn metingen aanbood voor verificatie door Van Swinden als voorzitter van de Lengtegraadcommissie. 142

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 16