en musea in Nederland vullen de kaartenexpo- sitie aan. (www.zniderzeemuseum.nl) Door koningin werd het 'Landmeetkunde' Al in nummer 2007-4 (p. 169) van dit tijdschrift stond dat het Laboratorium voor Landmeetkunde (1953) in Wageningen een rijksmonument werd. Vele andere media schreven er afgelopen zomer weer over toen die status definitief werd. "Landmeetkunde' nu echt Rijksmonument' was zodoende een aardige kop in De Gelderlander. Het leidde in de Veluwe Post van 28 augustus 2009 tot een bijdrage onder de zelfs intrige rende kop: 'Door koningin werd het 'Landmeetkunde". Een fragment uit het verhaal er onder: "Oud-hoogleraar Martin van Montfort uit Wageningen herinnert zich: 'Als student heb ik van 1955 tot en met 1958 landmeetkunde- onderwijs genoten in dat gebouw met als wetenschappelijke staf Professor Kruidhof en Van Gijzen en Van Wely (nu wonend in een tehuis in Bennekom). Mij is toen steeds het volgende verteld: 'Hare Majesteit de Koningin heeft officieel het Laboratorium voor Geodesie geopend. Op een stil moment daarna vroeg ze aan Kruidhof wat 'geodesiebetekende. Daar na werd het gebouw omgedoopt tot 'Laborato rium voor LandmeetkundeLezer Van Mont fort geeft uitleg over het niet-alledaagse woord geodesie. "Dat betekent letterlijk landverdeel- kunde. Deze benaming gaat terug op het volgende, de Nijl trad in een bepaald jaar getijde buiten haar oevers. Als de rivier zich weer terugtrok binnen haar oevers moest het drooggevallen land opnieuw verdeeld worden over de eigenaars; vandaar landverdeelkunde (=geodesie), waarbij geo terug te voeren is op het Griekse woord voor 'land'en 'desie' op het Griekse woord voor verdelen." Hij beslint met de gedachte: 'Als de toenmalige koningin gymnasium had gehad, was het 'geodesie 'gebleven! Adri den Boer (met dank aan Arnold Bregt) 'Worn van Beusekom' in Geel! In nummer 2009-8 (oktober) van het RWS-blad Geel! werd Wim van Beusekom geïnterviewd voor de rubriek 'Uit de oude doos'. Zijn verleden als hoofd NAP alsmede zijn deelname in de stichtingen NAP en De Hollandse Cirkel kwamen aan de orde. 'Als ik nu naar Rijkswaterstaat kijk, vind ik dat de marktwer king te ver is doorgeslagen. Het uitvoerende werk wordt vrijwel geheel uitbesteed. Daardoor verliest RWS de noodzakelijke vakinhoudelijke kennis', aldus Wim (in het marktproduct Geel! tot tweemaal toe aangeduid met de nieuwe voornaam 'Worn'). Adri den Boer Uit parlementaire Handelingen De webstek statengeneraaldigitaal.nl maakt het binnenkort mogelijk parlementaire Hande lingen van 1814-1995 snel te doorzoeken. Thans is de periode 1945-1995 gereed en dat levert voor de volgende trefwoorden het aan gegeven aantal resultaten op: -kadaster 2124 - landmeter 170 - landmeten 28 - kartografie 49 - cartografie 26 - kartograaf 12 - cartograaf 54 - geo-informatie 12 -geodesie 321 - geodeet 1 Het laatste resultaat van die ene geodeet betrof nog de NCG-subsidie voor geraamde reis- en verblijfkosten van een Fin ook. Het was in 1956 om nadien de standaardbasis Loenermark te komen meten. (Prof.dr. T.J. Kukkamaki zou dat samen met collega T. Honkasalo doen, maar dat wisten de Kamers nooit.) Adri den Boer Landmeters in Adresboeken De webstek adresboeken.geschiedenisvan alkmaar.nl is nog een unicum in het aanbod van archiefdiensten. Eind 1973 was het besluit definitief: er zou geen Adresboek van Alkmaar meer verschijnen. Toen beginjaren zeventig van de vorige eeuw de privacy van personen steeds zwaarder ging wegen (denk aan het verzet tegen de volkstelling van 1971), besloot Afb. 5. Laboratorium voor Landmeetkunde te Wageningen 161

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 35