aparte functies van directeur Geo en directeur Rechtszekerheid. De zeer beperkte eerbied van landmeters voor de Openbare Registers illustreerde Klaasse met drie prachtvoor beelden. In de eerste plaats was dat de 'door de familie terecht teruggegeven' eremedaille uit 1894 van de befaamde landmeter I. Boer Hzn als 'Onvermoeid Strijder voor Rechtszeker heid' (afgebeeld in De Hollandse Cirkel 2006- 4, p. 102). In de tweede plaats kwam de 'achterdeur-oorlog in Zutphen in 1920', waarbij de landmeters ten slotte van de minister, maar tegen de wil van de bewaarder, met een nagemaakte sleutel die deur mochten benutten. In de derde plaats kwam de 'honden kwestie Appingedam 1872'. Een 'landmeter van de kantoordienst' nam tegen de wil van de inspecteur der registraties en domeinen een teef met haar rekels (jonge honden) mee naar kantoor. De laatste waterden tegen de registers. Klaasse: 'De hondjes moeten hebben aange voeld dat ze hun baasje een dienst bewezen: hij deed dat zelf in figuurlijke zin.' Inzake de poging tot bewaring memoreerde hij de museale inventarisatie in vier delen, de hopelijke ontsluiting via museum Flehite in Amersfoort met eventuele wisselexposities in de OLV-toren daar, en het onderbrengen van de collectie in een stichting. (Quee: 'De Hollandse Cirkel denkt daarover na! Rijksarchivaris Na de lunch sprak de 14de Rijksarchivaris sinds 1802, Martin Berendse, over: 'Het Nationaal Archief is helemaal van de kaart'. Bij zijn komst in 2008 verbaasde hij zich er over dat er zoveel kaarten in het Nationaal Archief waren (2 depots met 250.000 manuscriptkaarten), maar de titel was ook omdat men nu emotioneel van de kaart is vanwege de digitale uitdagingen. Bracht zijn voorganger Erik Ketelaar de 'machine leesbare gegevens' al onder de aandacht, het blijft ingewikkeld. Voor archivarissen en hun klanten is de authenticiteit van het grootste belang. In tegenstelling tot bij papieren bronnen is het bij 'digitaal geboren bronnen' niet altijd mogelijk om het origineel te bewaren, maar moet voor een tijdlozer format als XML worden gekozen. Hoewel de Archiefwet alleen voor overheden geldt, worden ook door nieuwe ontwikkelingen Afb. 2. Rijksarchivaris Martin Berendse als privatiseringen particuliere archieven steeds belangrijker. Zodoende heeft men naast een selectieproces voor overheden ook een acquisi tieproces voor daarbuiten. Hoewel men van de departementen maar 5-10% van de archieven bewaart is de 140 km strekkende plank in Den Haag over acht jaar toch vol (maar aan meer wordt gewerkt). Inzake de kaarten schaamde de vrij nieuwe Rijksarchivaris zich plaatsvervan gend voor zijn 19^e eeuwse voorgangers die kaarten ter wille van formaat en dergelijke los uit de dossiers lieten halen, 'nu een archiva- listische doodzonde'. Door verstoring van de oorspronkelijke orde werd het vaak een 'heidense puzzel' om de kaarten en overige dossieronderdelen inhoudelijk weer bijeen te krijgen. Berendse vond landmeters een mooi vak hebben: 'Uw kaarten zijn niet alleen voor nu van belang, maar ook voor de eeuwigheid.' Barnasconi hield vervolgens een lezing over de historie van en de huidige ontwikkelingen bij het Kadaster. Een grafische voorstelling van de kadastrale tariefsontwikkelingen vanaf 1994 bracht de recente prijsverhoging - ook gesteund door de Gebruikersraad - in perspec tief. Overigens werd er ook in de kosten gesneden en verdwenen er 450 tijdelijke 131

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 5