Varia: "Met-Metten" De donateursdag van De Hollandse Cirkel bleek een uitstekende gelegenheid om van gedachten te wisselen met enkele deskundigen over de instrumenten waarmee Het Leege Land werkt. Zo hebben we een originele Stanley-theodoliet, die nog gecali- breerd (afgesteld) moet worden. Eén van de bezoekers gaf aan ons daarmee te kunnen helpen. Dit betekent dat Het Leege Land de theodoliet volgend jaar eindelijk kan gebruiken bij presentaties van de laat- negentiende-eeuwse landmeter. Een andere bezoeker wist ons te vertellen hoe een kruisdraad in een waterpasinstrument hersteld kan worden. Ook hiermee kunnen we het laat-negentiende-eeuwse plaatje vervolmaken. Het Leege Land kijkt terug op een bijzonder plezierige donateursdag." Slot van het verslag 'Donateursdag Hollandse Cirkel prima netwerkdag', al sinds 1 oktober 2009 present op www.hetleegeland.nl Afb. 14. Ideale meetassistent in hal van Mr. E.N. van Kleffensstraat 8? Bladerend in het Twents Woordenboek zag ik bij het woord "met en metten" de volgende omschrijvingen: In dit geval geen metwos (metworst), maar andere spreekwoorden en begrippen met "met", zoals: "He hef ok n metbaand in n tuk en hier en door neamp he de moat van nen pielen" (Hij heeft ook een meetlint in zijn zak en hier en daar neemt hij de maat van een pilaar.) Dat zou een welkome aanvulling kunnen zijn van wat er in De Hollandse Cirkel beschreven is en voorts op wat er over landmeters nog meer in onze streektalen gezegd en geschreven werd aldus: "Nen vaalschen laandmètter zol dat wèn, dee de leu bedroagen lief bi-j metten van de oalde maarkengroond." (Een valse [gemene] landmeter zou dat zijn die de mensen bedrogen heeft bij het opmeten van de oude marke- gronden.) En: "Better tweemaol metten as eenmoal vergetten.(Beter iets tweemaal te doen dan het één keer vergeten.) Dit laatste spreekwoord zal ongetwijfeld het tiental oud-collega's van de Herverkavelingsgebieden van Schouwen- Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Walcheren zeer bekend in de oren hebben geklonken. Immers, de verlengden van de duizenden nieuw uitgezette kavelgrenzen zijn ook daar in de meetlijnen door heen- en terug meting, derhalve tweemaol vastgemeten aan de nieuwe grondslagpunten. Zo blijkt uit woordenboeken van streektalen als Drents, Fries en Twents dat ook hier de landmeetkunde, zij het spaarzaam, in deze streektalen is verankerd. Henk Holsbrink 1.34

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 8