oogstte met zijn zonneprisma, waarvan de professor hem al in mei 1947 de productie- en verkooprechten had gegund.17 Overmoedig ook, omdat zijn werkplaats in de Haarsteeg nauwelijks gelegenheid zal hebben geboden om nieuwe machines doelmatig op te stellen en te bedienen. Of had prof. Roelofs voor Van Leeuwen op de hogeschool gastvrijheid in het vooruitzicht gesteld? Incidenteel zal Van Leeu wen al eerder één of meer zonneprisma's heb ben kunnen vervaardigen voordat hij Haar steeg 1a betrok, want toen dat in februari 1947 het geval was, had civiel-landmeter P. de With - voor de KLM op expeditie in Suriname - in Paramaribo de eerste proefmetingen met het zonneprisma al achter de rug.18 Het bij die me tingen gebruikte exemplaar moet dus al aan de Ud Oostsingel zijn vervaardigd, tenzij de TH toen (al) gelegenheid daartoe bood. Incidenteel zou in de Haarsteeg ook wel wat kunnen zijn ver vaardigd, maar serieproductie, zoals Van Leeuwen die kennelijk voorzag, kan daar niet hebben plaatsgehad. Het is ook niet gebleken hoeveel reacties hij op zijn advertentie van maart 1948 kreeg en in welke mate die even tueel tot arbeidsovereenkomsten leidden. Nog voordat de Octrooiraad in Den Haag in oktober 1949 het door hem in mei 1947 aange vraagde patent verleende,19 ging de 32-jarige Cornelis Johannes van Leeuwen begin septem ber te Rotterdam in ondertrouw met de 23-ja- rige Maria Jacoba Herlaar, secretaresse aldaar. Hun huwelijk werd op 27 december 1949 op voorwaarden voltrokken. Deze persoonlijke stap en het inmiddels nijpende bedrijfsmatige ruimtegebrek zullen hebben bevorderd dat in strumentmaker Van Leeuwen - te Delft nog steeds wonend in de Van der Madestraat - in 1950 overging tot aankoop van een huis en erf Vlamingstraat 87. Verkoper was C. Poeliejoe op de Spoorsingel, directeur van op nummer 87 gevestigd schoonmaakbedrijf en glazenwasserij 'Vrij Nederland'. Na het vertrek van 'Vrij Ne derland' kon C.J. van Leeuwen op 10 januari 1951 de Kamer van Koophandel meedelen per 1 januari j.l. zakelijk verhuisd te zijn naar Vla mingstraat 87.20 Vanaf medio april 1952 was hij thuis bereikbaar op nummer 85,21 het aan gebouwde pand, waar het gezin met hun beide inmiddels in Rotterdam geboren kinderen daar na introk en dat hij in 1954 zou kunnen overne men van de Delftse koopman D. Stolte. Wat de vervaardiging van de zonneprisma's aanging, was de Vlamingstraat dichter bij het stadscen trum waar hij de optische componenten haal- de,22 mogelijk bij de firma Talens op de Markt, die destijds in optiek grossierde.23 Over het ge- 12 In 1946-'47 vervaardigd zonneprisma. R. Roelofs, "Astronomy applied to land surveying", Amster dam 1950, p. 67: "Courtesy C.J. van Leeuwen, Delft, Holland" 17 Aardoom 18 Idem 19 Idem 20 KvK Delft 21 Idem 22 A. de Klerk, persoonlijke informatie 23 Adresboek van de Gemeente Delft 1949, p. 399 Instrumentenfabriek C.J. van Leeuwen, Vlaming straat 85/87 omstreeks 1960. Uitsnede foto W.L. van der Poel, coll: Erfgoed Delft e.o., B&G objectnr. 120550

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 14