technieken voor het ontwikkelen, fixeren, af drukken en kopiëren, die zóveel van zijn tijd opslokte dat de voor hem weinig winstgevende geodetisch markt op de achtergrond raakte en, met het zonneprisma, uiteindelijk uit het zicht verdween. In 1960 vroeg Van Leeuwen octrooi aan op een "toestel voor het met behulp van vloeistof fen ontwikkelen en stabiliseren van een op een bladvormige drager aanwezige belichte lichtge voelige laag" (ontwikkelen en fixeren in één gang), een verzoek waarvan de behandeling veel tijd vergde, maar dat in 1967 alsnog werd ingewilligd;27 pas nadat de in 1961 in Engeland aangevraagde erkenning in 1964 al was verkre gen. Een in september 1961 door Van Leeuwen aangevraagd Nederlands octrooi op een "ont- wikkeltoestel" was pas in juli 1964 ter inzage28 en verviel daarna in januari 1965, een opmer kelijke gang van zaken in de tijd dat de onder neming in de Vlamingstraat nauw samenwerk- te met de Nederlandse Fotografische Industrie N.V. ("Dalco") te Soestduinen, die in november 1960 de "Dalcopy" fotokopieermachine intro- duceerde.29 Dit was nog een machine die vol gens het 'natte' procédé de gebruiker in huis "een leesbaar zwartje" leverde, hoewel 'droge' machines, met beeldoverdracht door statische elektrische lading, al tien jaar daarvóór op de markt kwamen. Instrumentenfabriek Van Leeuwen N.V. te Delft De samenwerking met "Dalco" en de daarmee geopende nieuwe perspectieven betekende een omslag in de bedrijfsvoering bij Van Leeuwen in Delft. De ruimte in Vlamingstraat 87 leek niet berekend op de verwachte uitbreiding van de productie en het zal daarom zijn geweest dat in 1963 werd overgegaan tot aankoop van en kele pakhuizen en een bergplaats (totaal 145 m2) in de achter de Vlamingstraat-zuidzijde gelegen Trompetstraat en de op de Vlaming straat uitkomende Fortuinspoort. Bovendien bracht Van Leeuwen zijn onderneming met ingang van 1 juli 1963 onder in de toen opge richte "Instrumentenfabriek Van Leeuwen N.V.", tot "het fabriceren van en handel te drij ven in instrumenten en apparaten en alles wat daarmede in de ruimste zin verband houdt, alsmede het deelnemen in andere ondernemin gen welke een soortgelijk doel nastreven";30 een nog bredere missie dus. Zakelijk bleef het adres Vlamingstraat 87, maar Van Leeuwen verhuisde met vrouw en zeven kinderen naar 14 niveau met inspelende bel hardhouten balk dwarjh siting Schetsmatige impressie en meetprincipe van door Van Leeuwen vervaardigd type verkantingsmal. Tekening: schrijver Moderne verkantingsmal. Bron: http://test.etsspoor.nl 27 www.mijnoctrooi.rvo.nl/Eregister, nr. 123555 28 Idem, nr. 268932 29 Advertentie De Telegraaf 7-11-1960 30 KvK Delft Apparaat voor gescheiden tweezijdige bevochtiging van belichte beelddrager, vanuit twee vloeistof- baden,. Ontwerp C.J. van Leeuwen (octrooi NL123555). Bron: http://worldwide.espacenet.com

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 16