de Teding van Berkhoutlaan 23, waardoor het woonhuis Vlamingstraat 85 annex de boven verdieping van 87 aanvullend als bedrijfsruim te ter beschikking kwam. Ingevolge de in november 1964 notarieel ver leden onderhandse oprichtingsakte werd C.J. van Leeuwen directeur van de N.V. met een maatschappelijk kapitaal van ƒ300.000, op te brengen in 300 aandelen a ƒ1.000, waarvan 10 prioriteitsaandelen en 290 gewone. Van Leeu wen 'zelf' nam deel met alle 10 prioriteitsaan delen en 89 gewone, terwijl zijn compagnon, de te Delft wonende en daar in 1914 ook ge boren belastingconsulent C.K.W. Neeleman, met één contant te betalen gewoon aandeel instapte.31 Hiermee bleven er dus 200 gewone aandelen, met een totale nominale waarde van ƒ200.000, voor deelname beschikbaar. Be paald werd dat de aandeelhoudersvergaderin gen zouden worden gehouden te Delft of in Rucphen (Noord-Brabant), in welke plaats directeur Van Leeuwen intussen in de Industriestraat het fabrieksgebouw op nummer 5 met de belendende bungalow op nummer 7 had gekocht uit de boedel van de daar geliqui deerde Nederlandse Diamant Maatschappij N.V. ('Nediam'); misschien met een bruikbaar deel van het in november 1962 tevens aangebo den machinepark.32 Al met al lijkt het erop dat het toen al de bedoeling was het hoofdkantoor van Instrumentenfabriek Van Leeuwen N.V. op termijn over te brengen naar Rucphen en Neeleman de vertegenwoordiging in Delft toe te vertrouwen. Maar voorshands ging te Delft de assemblage van de Dalcopy's voorlopig door en, zoals van meet af aan, was instru mentmaker Van Leeuwen daarbij altijd bereid aandacht te besteden aan nieuwe, soms ook minder lucratieve, uitdagingen. Instrumentenfabriek Van Leeuwen B.V. te Rucphen Met een man of acht was de personeelsomvang voor een N.V. hoogstens middelgroot toen de directeur op 12 april 1967 bij de Kamer van Koophandel liet vastlegggen dat de fabriek en het kantoor van de onderneming per 15 april daaraanvolgende was te vinden op Indu striestraat 5 te Rucphen, waar hijzelf met zijn gezin intussen op nummer 7 woonde;33 voor mevrouw Van Leeuwen, die in het nabije Ze venbergen haar jeugd goeddeels had doorge bracht, een vertrouwde omgeving. Het kan zijn dat Van Leeuwen het overlijden van zijn finan ciële rechterhand, de heer C.K.W. Neeleman, in juli datzelfde jaar,34 zag aankomen toen hij alle activiteiten van de N.V. naar Rucphen overbracht. Mogelijk heeft dat meegespeeld, maar de primaire reden zal zijn geweest de van gemeentewege bestaande of te verwachten pro blemen bij de benutting van de kortelings ter uitbreiding van de fabrieksruimte aangekochte percelen in de Trompetstraat en Fortuinspoort. Slechts een klein deel van het personeel ging mee naar de nieuwe vestiging, waaronder zijn neef Kees (C.J.) van Leeuwen, de in 1939 ge boren zoon van zijn broer Joop (de heer J.H. van Leeuwen, werkzaam bij de NHM). De wiskundige jonge Kees van Leeuwen was al in 1964 tot de formatie van zijn oom toegetreden en zou die tot 1971 trouw blijven; na het over lijden van Neeleman, tevens als boekhouder. Zijn oom Wim (de Arnhemse architect W. van Leeuwen) had oom Kees - directeur C.J. van Leeuwen dus - na diens aankoop van het Rucphense complex (in 1962 of 1963) geadvi seerd bij een bouwkundige aanpassing van het bestaande fabrieksgebouw. In 1967 ging oom Kees ook over tot verkoop van al zijn onroe rend goed in Delft: Vlamingstraat 85/87, Trompetsteeg/Fortuinspoort en zijn nieuwe woonhuis in de Teding van Berkhoutlaan. Vlamingstraat 85/87 verkocht hij aan de aan nemers Gebroeders Lucas aan de Beesten markt. Intussen had de tekenaar en kunstschil der A.(Tom) de Klerk in 1963 zijn atelier in het onbewoonbaar verklaarde pand Vlamingstraat 89, dat Van Leeuwen mede als magazijn ge bruikte, verlaten om in Nunspeet een breierij te beginnen. De Klerk, die instrumentmaker Van Leeuwen al in diens Haarsteegse tijd kende, verrichtte voor hem in Delft voorkomend tech- 15 31 KvK Delft en Ned. Staatscourant nr. 250 (23-12-1964), Bijvoegsel nr. 4611 32 Advertentie De Telegraaf 19-11-1962 33 KvK Delft 34 www.genealogieonline.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 17