Werkgroep Inventarisatie Geodetisch Instrumenteel Erfgoed (IG1E) Rob Ruitenbeeek Om het ontstaan van de werkgroep IGIE in het juiste perspectief te plaatsen moeten eerst een paar kleine stapjes terug in de tijd worden ge zet. De Werkgroep Geschiedenis der Geodesie kan als voorloper van de stichting De Holland se Cirkel worden beschouwd. De stichting is op initiatief van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) opgericht op 16 juni 1998. Op 12 juli 1999 verschijnt het Project plan "Inventarisatie Instrumenteel Geodetisch Erfgoed". Hierin staat onder meer: "De stich ting De Hollandse Cirkel ziet de bevordering van de zorg voor het geodetisch erfgoed als één van haar primaire taken." En verder: "Het instrumenteel erfgoed behoeft daarbij de eer ste aandacht." De start van de inventarisaties had plaats in het najaar van 1999. Deze inventarisaties werden uitgevoerd door een inmiddels gevormde werk groep onder de bezielende leiding van Jan Schut. Deze werkgroep "Inventarisatie Geode tisch Instrumenteel Erfgoed" werd gemaks halve de werkgroep IGIE genoemd. Zij be stond destijds uit ongeveer 10 personen en deze groep vrijwilligers heeft bijzonder veel werk verzet. Het was natuurlijk van het grootste belang dat de resultaten van al die inventarisaties ook zichtbaar werden gemaakt. In november 2000 is daartoe door de heren Grotendorst en Schut een begin gemaakt met het opzetten van een database 'IGIE'. Die database was uiteindelijk mede de basis voor het opzetten van een eigen website van de stichting De Hollandse Cirkel in 2001. Op die website kun je thematisch zoe ken met behulp van de zoekvelden categorie, merk of maker, naam van de collectie en jaar tal. Je kunt ook vrij zoeken in de database door een zoekterm in te voeren en desgewenst is het ook mogelijk om met een wildcard te zoeken. (Bij 'zonneprisma' is ook dat tot heden helaas nog tevergeefs, red. DHC.) Vanaf2006 Toen ik in 2006 het stokje overnam van Jan Schut als projectleider van de werkgroep IGIE stonden er ongeveer 2000 items op deze web site. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een aantal van ruim 3000. Op dit moment worden er nog steeds inventarisaties uitgevoerd al zal het dui delijk zijn dat het aantal steeds kleiner wordt. Maar we houden ons nog steeds aanbevolen voor meldingen dat zich ergens in Nederland een voor ons onbekende collectie bevindt. De bedrijven en instellingen waar iets te registre ren viel zijn inmiddels allemaal wel afge graasd, maar veel particulieren blijken nog over verborgen schatten te beschikken. Een recent voorbeeld daarvan is de collectie van de heer Kieboom, die uit meer dan 300 prachtige stukken bestaat. Wie van ons zou niet in ver voering raken bij het aantreffen van zo'n mooie verzameling! En zo zijn er al vele bijzondere pareltjes aangetroffen. Op dit moment wordt geschat dat er zich nog ongeveer 1000 ongere gistreerde instrumenten ergens in den lande moeten bevinden. Het accent van onze activiteiten heeft zich de laatste jaren verplaatst van inventariseren naar onderhouden van de database. In loop van de tijd hebben er bij eigenaren van collecties veel veranderingen plaatsgevonden. Bedrijven fuseren, verdwijnen, verhuizen of verbouwen. 17 IGIE-leden Pieter van Leijsen en Paul van Schelt bezig met inventarisatie van de particuliere collectie Kieboom C.P.K.)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 19