<5 f ii&1 ritme nten Particulieren komen helaas te overlijden, veelal helaas zonder geïnteresseerde erfgenamen. Ook het gemis aan historisch besef moet in dit verband zeker genoemd worden. Door dit alles dreigen collecties uit beeld te raken of zelfs geheel verloren te gaan. Het is dus belangrijk om periodiek te controleren of datgene wat op onze website staat nog wel klopt. Ook is het van belang om na te gaan of de ooit door ons genoteerde contactpersoon deze rol nog steeds wil of kan vervullen. Eventueel trachten we een nieuwe contactpersoon te vinden. Voor deze bijhoudingsrondes hebben we aanvanke lijk een frequentie van vijf jaar afgesproken. Maar door de grote snelheid waarop momen teel veranderingen plaatsvinden hebben we onlangs besloten die periode, waar mogelijk, te verkorten. Regelmatig blijkt dat een bedrijf of instelling uit ruimtegebrek een collectie wil afstoten. Ook particulieren of erfgenamen van particuliere verzamelaars melden zich om deze reden steeds vaker bij DHC. Het probleem dat zich onmiddellijk voordoet is dat de stichting als beleid heeft om fysiek geen instrumenten in bewaring of opslag te nemen. Het ontbreekt daartoe ook domweg aan ruimte en budget. IGIE spant zich wel maximaal in om te voor komen dat instrumenten verloren gaan. Historische Geodetische Collectie Nederland Al in de begintijd van De Hollandse Cirkel is de wens uitgesproken om vanuit de gehele da- tabase van geïnventariseerde instrumenten een selectie te maken om zo te komen tot de vor ming van een kerncollectie, die - desgewenst verdeeld over verschillende locaties - in haar geheel een zo volledig mogelijk beeld geeft van het instrumentele verleden van de geode sie, en dan specifiek in Nederland en overzeese gebiedsdelen. In de loop van de tijd is dit uitge werkt tot het idee om te komen tot een zoge naamde Historische Geodetische Collectie Nederland. Daarbij zijn voor de objecten de volgende selectiecriteria geformuleerd: 1. is van Nederlands fabrikaat of buiten Neder land gefabriceerd, maar hier of "overzee" gebruikt 2. is de 'mooiste' en/of de compleetste 3. er is veel van bekend 4. is verbonden met historische feiten en/of personen in Nederland 5. is markant voor een bepaalde tijdsperiode 6. is veel gebruikt in de praktijk (herkenning) 7. is uniek 8. geeft een beeld van de ontwikkeling van het instrumentarium 9. 'staat veilig'. Een uit IGIE samengestelde selectiecommissie heeft geprobeerd hiermee een start te maken. Maar omdat de meeste leden van de werkgroep te dicht bij deze materie stonden om een in hun ogen verantwoorde en verdedigbare selectie uit het bestand te maken, is dit voorjaar besloten om tot een andere werkwijze over te gaan. In 18 EN* Hi'dlnnd-M1 DiV! '--.H ii L. :1IlU!v-i. lTIiTiIIii HtUM Zoekpagina Instrumenten op de nieuwe website www.hollandsecirkel.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 20