overleg met het bestuur zijn een aantal deskundigen van buiten IGIE benaderd om zitting te nemen in een zgn. keuze commissie. Deze commissie is inmid dels onder de naam Keuze-Commissie Geodetisch Erfgoed (KCGE) van start gegaan en staat voor de enorme uitda ging om de Historische Geodetische Collectie Nederland vorm en inhoud te geven. Overaanbod Tot slot nog even over het eerdergenoemde probleem van de aangeboden instrumenten of het afstoten van zelfs gehele collecties. Dit in strumentarium dient kritisch en deskundig be oordeeld te worden. Ten eerste omdat DHC geen zolder heeft waar we alles zo maar even op kwijt kunnen, en ten tweede omdat vaak rijp en groen door elkaar lopen. Is het potenti eel materiaal voor de Historische Geodetische Collectie Nederland, dan verdient het extra zorg en dient er een veilige bestemming voor te worden gezocht. Daarbij kun je denken aan een museum. Een goed onderkomen is ook het Kadastermuseum in Arnhem, maar dat is in feite alleen maar bedoeld voor kadaster- gerelateerde objecten. Daarnaast hebben we natuurlijk ruimte in Kanaalweg 4 in Delft (het voormalige Geodesiegebouw) tot onze be schikking. Hier staat deels ook de zeer waar devolle collectie van de vroegere faculteit voor Geodesie. Voor instrumenten die niet dit 'first class' predicaat krijgen moet een andere toekomst worden gezocht. Daarbij valt te denken aan Geofort in Herwijnen, onderwijsinstellingen, bedrijfsdonateurs, donateurs of een 'veilige' verzamelaar. Als om wat voor reden dan ook deze opties vervallen en het instrument te goed is om in de afvalcontainer te gooien, dan is er altijd nog de mogelijkheid voor een advertentie in ons blad, een advertentie op de website, of een bestemming in een ontwikkelingsland (bijvoorbeeld Congo). In sommige gevallen zal de eigenaar geadviseerd worden om de instru menten zelf op www.marktplaats.nl te zetten. We prijzen ons gelukkig dat de eerdergenoem de Keuze-Commissie Geodetisch Erfgoed op zich heeft genomen ook dit belangrijke selec- tiewerk te doen. Dat houdt ook in dat de aan geboden instrumenten beoordeeld moeten worden aan de hand van de eerdergenoemde criteria, dat er een beslissing moet worden ge nomen over de bestemming van de instrumen ten, dat de potentiële ontvangers benaderd moeten worden en dat het transport of eventu eel tijdelijke opslag geregeld zullen moeten worden. Het is de bedoeling dat de werkgroep IGIE hier nadrukkelijk bij betrokken wordt. Toekomst Activiteiten van de werkgroep IGIE voor de komende jaren zullen zijn: onderhoud van de huidige database, waar nodig nieuwe inventari saties, supervisie bij het tot stand komen van de Historische Geodetische Collectie Neder land, supervisie bij het onderbrengen van aan geboden materiaal en last but not least het fun geren als vraagbaak voor moeilijke vragen vanuit het land, maar soms ook daarbuiten, betreffende het geodetisch instrumenteel erf goed. De werkgroep IGIE bestaat momenteel uit 17 vrijwilligers, waarbij we een zo goed mogelijke regionale spreiding nastreven. En hoe gek het ook klinkt bij zo'n groot aantal medewerkers, met onze regionale spreiding is het niet hele maal goed gesteld! We zoeken momenteel nog versterking in de regio Noord-Holland/Utrecht. De functie van projectleider is vanaf maart in zeer goede handen. Jan Ebbinge is namelijk bereid gevonden om na tien jaar deze functie van mij over te nemen. Literatuur - Jan Schut, Inventarisatie geodetische instrumenten, in: DHC 2001-3, p. 17 - Jan Ebbinge, Afscheid van Jan Schut als IGIE-voorzitter, in: DHC 2006-1, p. 26 - Nicolas de Hilster, Oprichting KeuzeCommissie Geodetisch Erfgoed, in: DHC 2015-3, p. 127 19 Instrumentnummer 1053, collectie 'Min. VenW/RWS/AGI/DID Caminada Rotterdam, ca 1870. In jubileum brochure 1931-1991 van RWS-MD nog beschreven als 'Waterpasinstrument (1935)'

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 21