Historisch nieuws GeoBuzz 2016: inhoudsvragen Na de evaluatie van GeoBuzz 2015 gaan we weer snel aan de slag met 2016. Vraag van het GIN-bestuur aan onze leden (en de gekoppelde Linkedin groep): Wat voor specifieke onder werpen moeten aan de orde komen? Wat is hot? Wat is trending? Of, wat wordt vergeten uit het verleden en is nog relevant voor nu? (Marien de Bakker, GIN, op www.linkedin.com) WatWasWaardeels naar RCE 'Sinds 1 januari publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 17.000 kaarten uit de negentiende eeuw op zijn Beeldbank. Het gaat om de zogeheten kadastrale minuutplans. De Vereniging voor de Documentaire Informatie voorziening en het Archiefwezen scande de kaarten uit regionale historische centra en maakte deze openbaar op www.watwaswaar.nl. Die site is nu opgeheven en de Rijksdienst heeft de publicatie van de minuutplans overge nomen. Wat zijn dat nou voor kaarten? Ze zijn gemaakt tussen 1811 en 1832. Toen mat de overheid alle percelen grond van heel Neder land op en bracht die in kaart. Er is een regis ter van ruim 250.000 pagina's aan gekoppeld met informatie over eigenaar, oppervlakte, waarde en gebruik. Want de minuutplans wa ren onderdeel van een nieuw systeem voor belastingheffing. Ze brengen eigendoms- grenzen in beeld en zijn goed bruikbaar voor nieuwe plattegronden van stad en land aan het begin van de negentiende eeuw. Door de tamelijk fijne schaal kun je zelfs de toenmalige plattegrondvorm van de ge bouwen op hoofdlijnen aflezen. De kaarten zijn dan ook een onmisbare bron in analy ses van vroegere ruimtelijke ontwikkelin gen. De opmetingen waren zo consistent en eenduidig dat ze in 1850 de basis konden vormen voor de eerste topografische kaart van Nederland.' Zie voor de Beeldbank www.cultureelerfgoed.nl. (Lammerts Prins in: Tijdschrift van de RCE, 2016-1) Overige collecties in WatWasWaar 'We hebben veel vragen ontvangen over de overige collecties in WatWasWaar. Tijdens het project Erfgoed Locatie is prioriteit gegeven aan het veiligstellen van de kerncollectie van WatWasWaar: de digitale collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 - de scans van de verzamel- plans, minuutplans en OAT-bladen. Alle an dere collecties worden niet overgedragen aan de RCE. Dit zijn onder andere de RAF-luchtfo- to's uit WOII, de sets met gedigitaliseerde per ceelsinformatie uit de OAT-bladen (van Over ijssel, Friesland en diverse kleinere delen van Nederland), verschillende collecties scans van oude kaartboeken en de collectie scans van Topografische Militaire Kaarten (Veldminu- ten, Nettekeningen, Bonnebladen, GSGS-kaar- ten WOII). Zoals hierboven al gemeld, zullen de projectpartners van E&L met de collectie eigenaren overleggen over de mogelijkheden om deze collecties zo spoedig mogelijk weer online beschikbaar te krijgen.' (WatWasWaarNieuwsbrief, december 2015) Catawikiveiling Nederlandse Cartografie Lot 29 bij een veiling van eind november was Rivierkaart 29a uit een nog gedrukte reeks: 'Gelderland, Afgedamde Maas, Poederoijen; 20 Brabantse Waterstaatskaarten verhandeld www.veiling.catawiki.nl)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 22