Nederland de afgelopen 80 jaar veranderd is', aldus die uitgever. Het beeld is niet alleen an ders omdat het terrein anders is, want vernieu wing geldt ook de kaartinhoud en de cartogra fische vormgeving. (Een cartograaf kan de kaartlezer daar zelfs door accentuering bang mee maken.De rol van de topografie wordt hoog ingeschat in het voorwoord van de Raad van Bestuur Kadaster: '200 jaar geleden is het fundament gelegd voor een modern Nederland. Wij zijn trots op de topografen en kartografen die dat mogelijk hebben gemaakt, en op de mensen die dagelijks voortbouwen op dat fun dament.' De jubileumatlas zij van harte aanbe volen, in welk omslag dan ook: het bleek na melijk dat er ook een editie met een andere voorkant kwam dan die op internet te koop staat (www.kaartenenatlassen.nl). Waarom? Ook de voorkant met de waterpassers is toch een typisch topografisch plaatje, al deed men dat werk bij het Kadaster nog niet? Ik ben er blij mee om juist die versie te hebben! Adri den Boer Rainer Kettemann und Jörg Hepperle, 150 Jahre Vermessung 1865-2015. Geodaten fürs Land und die Welt, Hochschule für Technik Stuttgart, ISBN978-3-940670-60-1,176p. In 1865 bescheiden be gonnen als een Geo- meterschule als onder deel van een koninklijk bouwkunde-instituut, heeft het vakstudie domein Vermessung nu twee master- en twee bachelorstudies in de Hochschule für Tech nik Stuttgart (Bologna- conform). Daarboven is er aan de universiteit Stuttgart nog een faculteit voor lucht- en ruimtevaarttechniek en geodesie, waar men volgens het jubileumboek goed mee samen werkt. De prodekaan daarvan gaat er voor het HBO vanuit 'dass diese 150 Jahre erst den Anfang einer lange Geschichte darstellen'. De eerste van de vijftien Grussworte in het boek maakt trouwens al duidelijk dat het eind daar niet in zicht is. Minister Theresia Bauer van de deelstaat Baden-Württemberg over geo- desie: 'Es ist eine zukunftstrachtige und hochrelevante Disziplin.' De voorzitter van DVW Baden-Württemberg (1954) zag toch ook in het midden van de 19de eeuw in de door Abraham Fecht opgerichte 'Württembergische Geometerverein' een voorganger. (Wie verge lijkt de start van zulke verbanden eens op Europees niveau? Nationaal lijken alle bron data daarvoor al ontsloten.) Een deel van het boek is de zoveelste eigen geschiedschrijving, uiteraard voor de oude verhalen met verwijzin gen naar voorgaande jubileumboeken. De illustraties zijn prachtig en hebben gedegen eigen onderschriften. Zo werd volgens die onderschriften de eigen RegElta 14 aangekocht in 1976, hun eerste GPS-uitrusting WM102 in 1989 en hun dito laserscanner in 2003. De 'Copter-Drohne' van 2015 leert dat dit instituut kennelijk ook financieel gezien bij de tijd kan blijven. Ook andere hoofdstuktitels, zoals 'Ohne smarte Geodaten keine smarten Stadte' en 'Bee Smart - Blüten aus der Crowd' zeggen genoeg. Gezien die eerdere jubileumuitgaven zijn er concentraties op recente geschiedenis: hoofdstukken over tien jaar Mobile Mapping en '40 Jahre geodatische Instrumente - Tech- nik im Wandel' (vooral elektronische afstands meting, GPS, terrestrische laserscanning en industriële meettechnieken). Een studente legt uit dat er elk semester de Duitslandbrede con ferentie van geodesiestudenten KonGeoS is. Steeds is dat bij een andere hogeschool of universiteit en zodoende is men daar niet steeds aan de beurt! In 2013 was Stuttgart dat wel en waren daar hogeschool en universiteit samen gastheer. Succesverhalen van alumni zijn weer een ander chapiter. Uit het slothoofd stuk met tabellarische informatie kan worden doorgegeven dat op de hele pagina met Partnerhochschule het toch naburige Neder land en België mankeren. Afgaand op de door mij ook verslagen geluiden op de laatste dona teursdag van DHC in Utrecht denk ik dat me nige oudere geodeet dat manco jammer zal vinden: te leren was dat in het grootste Euro pese land het vak een aparte discipline is en blijft. Een kanttekening? Op die omslagfoto zonder werkproces lijkt het wel of men voor een brandweeroefening even buiten moest gaan staan wachten. Adri den Boer 42 Hl~ Stuttpwt 150 lahrs Verniessumj

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 44