exemplaar te zijn, want, net als bij de door Aardoom beschreven vroege Roelofs-prisma's, dient ook bij dit exemplaar een correctie toege past te worden op de waarnemingen. Volgens het label in de bijbehorende doos zou bij cor recte montering, met het scharnier verticaal georiënteerd en de klem in face left onderaan het objectief, dit 23'-8" voor de horizontale richting en 23'-5" voor de verticale hoek zijn, beide overeenkomstig met de deviatie genoemd door Aardoom.13 Over deze correcties schreef Aardoom dat bij exemplaren "...die in 1954 of later in gebruik werden genomen al van een in dat jaar door Wild op de markt gebrachte 'zelfcorrige rende' uitvoering zijn geweest."14 Dit tijdstip is dankzij Schermerhorns derde druk van zijn Leerboek der Landmeetkunde uit 1953 iets scherper te stellen. Daarin schreef hij namelijk dat "...ten tijde van het gereed komen van de derde druk van dit boek een nieuwe uit voering van het zonneprisma in de handel gebracht [wordt], waarbij de filters in een zo danige prismatische vorm zijn geslepen, dat genoemde correcties vervallen."15 Hoeveel prisma's er geproduceerd zijn en wat de prijsstelling was, was duidelijk een van de vragen waar Aardoom mee zat.16 Over de aan tallen van Van Leeuwen kan ook ik helaas weinig zinnigs zeggen. Het enige wat tot nog toe bekend is zijn de serienummers van Wild, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze geen doorlopende serie vormen en niet alle typen prisma's beslaan.17 Wel is er een kopie van Van Leeuwens patent aanwezig in het pa tentenarchief van Cooke, Troughton Simms. [voetnoot 12] Dit exemplaar is gesigneerd door E.W. Taylor, medewerker van Cooke, Troughton Simms en onder andere verant woordelijk voor de constructie van de Tavistock theodoliet, en door hem gedateerd op 10/9/51. De eerste serie Wild GSP1-prisma's is in op dracht van Wild vervaardigd door hun partner- bedrijf Optik und Mechanik Ag. (OmAg) in Allschwil, Zwitserland. Deze serie bestond uit 500 stuks, beginnend met serienummer 1. In 1965 is een tweede serie GSP1 prisma's van 200 stuks geproduceerd, maar het is niet be kend of die door OMAG gemaakt zijn. Tot 1968 zijn er 1850 exemplaren geproduceerd. In 1970 is een nieuwe serie prisma's gemaakt, beginnend met serienummer 11700 en met productnummer 212407. In totaal zijn er tussen 1970 en 1973 in zes series 900 prisma's ge maakt met serienummers oplopend tot 17927. Duidelijk mag zijn dat de serienummers ook 5 6. Cooke, Troughton Simms Tavistocktheodoliet (foto auteur) 13 Met dank aan Clive Sutherland voor de foto's, de transcriptie van het label en het opmeten van de binnendiameter 14 L. Aardoom, 'Het zonneprisma van Roelofs: de zon aanmeetbaar als een ster', in: De Hollandse Cirkel, Jaargang 17,nr. 4, 2015, p. 144 15 W. Schermerhorn, H.J. van Steenis, Leerboek der Landmeetkunde voor het Middelbaar Hoger Technisch Onderwijs en en voor de Practijk., (Amsterdam, 1953), p. 481 16 L. Aardoom, 'Het zonneprisma van Roelofs: de zon aanmeetbaar als een ster', in: De Hollandse Cirkel, Jaargang 17,nr. 4, 2015, p. 144 17 Met dank aan Jürg Dedual (mail d.d. 9 januari 2016 14:32) voor alle informatie betreffende de Wild productie-aantallen en serienummers

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 7