dat een van de twee wigvormige correctie filters, zoals beschreven door Aardoom voor de vroege Roelofs-prisma's, weggenomen is en er dus slechts in één richting gecorrigeerd wordt. Wat mogelijk nog opmerkelijker bij dit prisma is, is dat de twee wiggen bij dit exemplaar niet haaks op elkaar staan, terwijl het beeld van de vier zonneschijven wel netjes vierkant is (zie afbeelding 8). Het lijkt er dus op dat de wiggen niet evenwijdig aan de brekende ribbe doorge sneden zijn, of dat dit tenminste bij één van de wiggen het geval is. Het Wild-exemplaar is nog in nieuwstaat, wei nig gebruikt en geheel vrij van slijtage- en de montagesporen. Toch is ook hier een flinke centreerfout aanwezig. Het optisch midden be vindt zich bij het Wild-exemplaar net buiten de overlap van twee zonneschijven. Als enige ver klaring hiervoor is dat bij de productie de, in middels enkelvoudige en diagonale, correctie wig circa 90° verkeerd gemonteerd is, zodat het optisch midden bij C in figuur 7 terecht komt. Volgens de berekeningen van Aardoom zou dit een afwijking van circa 23 boogminu- ten moeten opleveren.25 Uit de enige serie van acht metingen waarbij het prisma met de cen- treerfout in azimutale richting gemonteerd zat, bleek dit ruim 26' te zijn, hetgeen mijn ver moeden bevestigt.26 Ook het feit dat de opti sche as iets aan de kant van de primaire zon neschijf van het midden zit (nabij D in figuur 7) en de rotatiehoek dus iets meer dan 90 gra den is (uit berekening volgt dat circa 108 gra den een fout overeenkomstig met de gevonden afwijking geeft), bevestigt dit vermoeden. Ongeacht waar de afwijkingen vandaan ko men, is het opmerkelijk dat bij zo'n kleine steekproef twee van de drie prisma's signifi cante afwijkingen vertonen, terwijl ze beide reeds van correctiefilters voorzien zijn (ge weest) en één van hen nog steeds in nieuwstaat verkeert. De eerder genoemde opmerking dat het doorslaan in de praktijk van geen toege voegde waarde is, kan dus geen stand houden. Concluderend kan gesteld worden dat kort na het afronden van Leen Aardooms artikel, dankzij onze onderlinge en levendige corres pondentie, nog een aantal interessante wetens waardigheden over het Roelofs zonneprisma boven tafel gekomen zijn. Van drie extra Van Leeuwen-exemplaren is de locatie en het serie nummer bekend, terwijl ook gebleken is dat in het Verenigd Koninkrijk soortgelijke prisma's gemaakt zijn. We hebben iets meer, zij het nog beperkt, inzicht gekregen over de aantallen en prijsstelling van de Wild-exemplaren en dank- 7 7. Centreerfouten in het Roelofs-prisma (tekening auteur) 8. De niet-haakse opstelling van de wiggen in het Van Leeuwen-prisma van de auteur (foto auteur) 25 Deze afwijking is zoals waargenomen in het kijkerbeeld. De afwijking in het horizontale vlak volgt uit 2*asin(sin(23'/2)/ cos(zonshoogte)), die is afgeleid van de formules gegeven door G.A. van Kerkwijk, Geodesie voor de Kadetten van alle Wapenen: Wiskundige Leer-cursus ten gebruike Der Koninklijke Militaire Akademie, (Breda, 1847), p. 266. 26 De standaarddeviatie van deze meting was circa 2'.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 9