VJ GENOOTSCHAP VOOR LANDMEETKUNDE Uit de inhoud: 279 Redactie: M. L. Veen Ing., Burg. Bloemersweg 26, Arnhem, telefoon (08300) 3 2414, eindredacteur Mej. C. A. C. Best, 's-Gravenhage E. Draisma Ing., Pijnacker G. A. B. Frinking, Eindhoven Wetenschappelijk adviseur: Ir. H. Ph. van der Schaaf, Voorburg (Z.H.) Administratie: Linschotensingel 8, Utrecht Advertenties: E. Schrikkema Ing. Roemer Visscherstraat 48, Arnhem telefoon (08300) 2 20 59 Druk: Schotanus 8« Jens Utrecht nv Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde SecretarisH. A. M. Tijsmans, Van der Duijn van Maasdamstraat 1 1 Eist (Gld.) Deelnemende verenigingen: Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster SecretarisD.Wesselink, Fluwijnstraat 42, Eindhoven PenningmeesterB. Peters, Thomas i Kempislaan 36, Eindhoven Girorekening nr. 346853 ten name van de Vereniging Vereniging van Landmeetkundigen Secretaris H. Knol, Bilderdijklaan 101, Hoogeveen PenningmeesterW. M. Struik, Bonnikestraat 88, Hilversum Girorekening nr. 551 760 ten name van de Vereniging Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Secretaris A. P. Klercq, Kanaalweg 3 B, Delft PenningmeesterJ. Polak, Prof. Henketstraat 77, Delft Girorekening nr. 442139 ten name van de Vereniging MAANDBLAD VAN DE STICHTING NEDERLANDS OKTOBER 1963, 5e JAARGANG NR. 10 Het kadaster en de a s. afschaffing van de grondbelasting door P. S. Teeling Ing. De Flyrivier Tournee door Ir. C. Roggeveen De Rivierkaart in gewijzigde vorm Abonnementsprijs: f 12,50 per jaar. Voor hen die studeren aan T.H. of H.T.S. ƒ7,50 per jaar. Abonnementen kunnen elke maand ingaan, doch lopen steeds t/m 31 december Opzegging vóór 1 december. Nadien wordt aangeno men dat het abonnement met 1 jaar is verlengd. Voor abonnementen die na 1 januari ingaan wordt een abon nementsprijs berekend van 1,15 per in de lopende jaargang nog verschijnend nummer. Geodesla komt 11 X per jaar uit (juli/augustus gecombineerd). Voor toezending per luchtpost wordt ƒ10,— per Jaar extra berekend. Losse nummers: f 1,50 Betaling abonnementsgeld: door storting op girorekening 223150 t.n.v. de penning meester van het N.G.L., Zocherstraat 771, Amster dam W I, of door overschrijving op de bankrekening van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, bijkantoor Surinameplein te Amsterdam. Inzending kopij: Artikelen dienen vóór de 15e van de maand vooraf gaande aan die waarin het nummer waarin ze even tueel worden opgenomen verschijnt in het bezit van de eindredacteur te zijn. Tijdige indiening geeft geen ga rantie voor plaatsing in het betreffende nummer. Dit is ter beoordeling van de redactie. Berichten en mededelingen dienen vóór de 5e van de maand in het bezit van de eindredacteur te zijn om nog in het nummer van die maand te kunnen worden opgenomen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1963 | | pagina 1