.J MAANDBLAD GENOOTSCHAP VOOR LANDMEETKUNDE Uit de inhoud: 313 VAN DE STICHTING NEDERLANDS Redactie: M. L. Veen Ing., Burg. Bloemersweg 26, Arnhem, telefoon (08300) 3 2414, eindredacteur Mej. C. A. C. Best, 's-Gravenhage E. Draisma Ing., Pijnacker G. A. B. Frinking, Eindhoven Wetenschappelijk adviseur: Ir. H. Ph. van der Schaaf, Voorburg (Z.H.) Administratie: Linschotensingel 8, Utrecht Advertenties: E. Schrikkema Ing. Roemer Visscherstraat 48, Arnhem telefoon (08300) 2 20 59 Druk: Schotanus 8. Jens Utrecht nv Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde Secretaris H. A. M. Tijsmans, Van der Duijn van Maasdamstraat 1 1 Eist (Gld.) Deelnemende verenigingen: Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster SecretarisD.Wesselink, Fluwijnstraat 42, Eindhoven PenningmeesterB. Peters, Thomas i Kempislaan 36, Eindhoven Girorekening nr. 346853 ten name van de Vereniging Vereniging van Landmeetkundigen SecretarisH. Knol, Bilderdijklaan 101, Hoogeveen PenningmeesterW. M. Struik, Bonnlkestraat 88, Hilversum Girorekening nr. 551 760 ten name van de Vereniging Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Secretaris A. P. Klercq, Kanaalweg 3 B, Delft PenningmeesterJ. Polak, Prof. Henketstraat 77, Delft Girorekening nr. 442139 ten name van de Vereniging NOVEMBER 1963, 5e JAARGANG NR. 11 Verslagen en Voordrachten 2e N.G.L.-Congres Abonnementsprijs: ƒ12,50 per jaar. Voor hen die studeren aan T.H. of H.T.S. ƒ7,50 per jaar. Abonnementen kunnen elke maand ingaan, doch lopen steeds t/m 31 december. Opzegging vóór 1 december. Nadien wordt aangeno men dat het abonnement met 1 jaar is verlengd. Voor abonnementen die na 1 januari ingaan wordt een abon nementsprijs berekend van ƒ1,15 per in de lopende jaargang nog verschijnend nummer. Geodesia komt 11 X per jaar uit (juli/augustus gecombineerd). Voor toezending per luchtpost wordt ƒ10,— per jaar extra berekend. Losse nummers: f 1,50 Betaling abonnementsgeld: door storting op girorekening 223150 t.n.v. de penning meester van het N.G.L., Zocherstraat 771, Amster dam W I, of door overschrijving op de bankrekening van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, bijkantoor Surinameplein te Amsterdam. Inzending kopij: Artikelen dienen vóór de 15e van de maand vooraf gaande aan die waarin het nummer waarin ze even tueel worden opgenomen verschijnt in het bezit van de eindredacteur te zijn. Tijdige indiening geeft geen ga rantie voor plaatsing in het betreffende nummer. Dit is ter beoordeling van de redactie. Berichten en mededelingen dienen vóór de 5e van de maand in het bezit van de eindredacteur te zijn om nog in het nummer van die maand te kunnen worden opgenomen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1963 | | pagina 1