r~ J 165 MAANDBLAD VAN DE STICHTING NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR LANDMEETKUNDE Redactie: B. Nieboer, eindredacteur, Pippelingstraat 3, Eindhoven telefoon kantoor (040) 6 85 55 toestel 206; huis (040) 43 08 53. Mej. C. A. C. Best, Apeldoorn J. van Eek, Rosmalen A. D. Baars, Rijswijk (Z.H.) Wetenschappelijk adviseur: Ir. G. A. van Wely, Wageningen Abonnementen en adreswijzigingen: C. A. Boelens, Finestraat 12, Maastricht telefoon (04400) 3 01 98 Advertenties: B. H. W. Benda, Symfoniestraat 238, Nijmegen telefoon (08800) 7 09 29 Bibliotheek: Afdeling Landmeetkunde van de H.T.S. voor de Bouwkunde, t.a.v. Ir. B. de Boer, Vondel laan 2, Utrecht. Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde Secretaris: S. C. Hoos, Werumeus Buninglaan 9, Waddinxveen. Telefoon (01828) 35 33 Deelnemende verenigingen: Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster Secretaris: J. Koning, Eenhoornstraat 8, Haarlem Penningmeester: J. W. W. van Wijk, Multatulistraat 13, Breda Girorekening nr. 346853 t.n.v. de Vereniging Vereniging van Landmeetkundigen Secretaris: W. Clay, Vechtstraat 12, 's-Hertogenbosch Penningmeester: D. v. d. Steenhoven, Schubertstraat 20, Zutphen Girorekening nr. 839245 t.n.v. de Vereniging Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Secretaris-penningmeester: A. P. Klercq, Kanaalweg 3B, Delft Girorekening nr. 689374 t.n.v. de Vereniging 11e JAARGANG, NR. 9 SEPTEMBER 1969 Uil ds inhoud Ir. H. L. Rogge, Ponskaarten in punten (II) H. J. L. A. Herben, Drie variaties op een methode van onderzoek en regeling van een waterpasinstrument (zonder re- versieniveau) op de hoofdvoorwaarde Abonnementsprijs: 18,50 per jaar (binnenland) en 20,per jaar (buitenland). Voor hen die studeren aan T.H. of H.T.S. 12,per jaar. Abonnementen kunnen elke maand ingaan, doch lopen steeds tot en met 31 dec. Opzegging vóór 1 december. Nadien wordt aange nomen dat het abonnement met 1 jaar is verlengd. Voor abonnementen die na 1 januari ingaan wordt een abonnementsprijs berekend van 1,75 per in de lopende jaargang nog verschijnend nummer. Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus ge combineerd). Voor toezending per luchtpost wordt 15,per jaar extra berekend. Losse nummers: 2,50 Betaling abonnementsgeld: door storting op girorekening 223150 t.n.v. de pen ningmeester van het N.G.L., Snledersstraat 1, Vught of door overschrijving op de bankrekening nr. 45502 van het Nederlands Genootschap voor Landmeet kunde bij de Algemene Bank Nederland N.V., bij kantoor Surinameplein, te Amsterdam. Inzending kopij: Artikelen dienen vóór de 15e van de maand vooraf gaande aan die waarin het nummer waarin ze even tueel worden opgenomen verschijnt in het bezit van de eindredacteur te zijn. Tijdige indiening geeft geen garantie voor plaatsing in het betreffende nummer. Dit is ter beoordeling van de redactie. Berichten en mededelingen dienen vóór de 1e van de maand in het bezit van de eindredacteur te zijn om nog in het nummer van die maand te kunnen worden opgenomen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1969 | | pagina 1