w@(°f LANDINRICHTING NU, SYMPOSIUM KNHM „Landinrichtingsactiviteiten van de overheid, zowel als van de particulieren, worden in hoge mate bepaald door de technologische, econo mische en maatschappelijke ontwikkelingen, niet alleen in ons land, maar evenzeer in Euro pees en zelfs wereldverband". Aldus de direc teur-generaal voor de landinrichting en visse rijen, ir. S. Herweijer, tijdens het symposium van de Koninklijke Nederlandse Heidemaat schappij n.a.v. 50 jaar Ruilverkavelingswet op 3 december jl. in het Jaarbeurscongrescentrum. Ir. Herweijer verwacht voor de toekomst voort gaande snelle arbeidstijdverkorting en geen sta bilisatie of terugschroeven van de technologi sche ontwikkeling. De ontwikkelingsprogram ma's ter bevordering van de voedselproduktie worden versneld uitgevoerd. Over 5 a 10 jaar zitten we wellicht weer in een overschotsituatie. Voor ons land voorziet de heer Herweijer met name grote wijzigingen in het woon- en werk klimaat. „De behoefte om te wonen in één gezinswoningen in een rustige omgeving neemt snel toe. Ik acht dit belangrijk en er is ruimte genoeg in ons land om deze wens te vervullen." Niet-agrarische invloeden Na een korte schets van de snelle technologi sche veranderingen die zich in de landbouw heb ben voltrokken gaf ir. Herweijer tevens enkele niet-agrarische ontwikkelingen aan, die ver anderingen in het landelijk gebied teweeg bren gen, zoals de uitbreiding van steden en dorpen, de industrie en de daarbij behorende infrastruc tuur. De veranderde leefgewoonten doen de behoefte ontstaan aan beter gespreide moge lijkheden voor de openluchtrecreatie. Daarbij is het accent verlegd naar voorzieningen dicht bij de steden en naar maatregelen gericht op het instandhouden van landschappen met kwa liteiten voor meer passieve ontspanning. Landinrichting nu De uitvoering van allerlei werken in het lande lijk gebied is de laatste jaren onderwerp van veel discussie, niet alleen ruilverkavelingen maar ook andere plannen, zoals de aanleg van wegen, buisleidingen of kanalen geven aanlei ding tot soms verhitte gedachtenwisseling. Het ministerie van landbouw en visserij is daarbij niet alleen betrokken door de uitvoering van ruilverkavelingen. Het is van belang te con stateren, dat de inhoud van de plannen voort- durend wordt aangepast bij de veranderde in zichten op verschillend gebied. Er wordt op dit punt nu ervaring opgedaan bij de voorberei ding van ruilverkavelingsplannen, aan de hand van voorlopige richtlijnen van de Centrale Cul tuurtechnische Commissie voor een procedure voor inspraak en publieke discussie. De reacties van de betrokkenen zijn vooralsnog duidelijk positief. Overigens is het de vraag of de „gol ven van inspraak" van de laatste tijd op vele terreinen van ons leven niet zo hoog zijn opge lopen, dat vele bestuurders amper meer „uit spraken" durven te doen. In verschillende recente ruilverkavelingsplan nen wordt duidelijk gestreefd naar een inpas sing van de nieuwe landbouwkundige structuur met behoud en versterking van de structuur van het bestaande landschap. Indien een duidelijke beperking ten opzichte van het huidige agrari sche gebruik wordt nagestreefd ten behoeve van de belangen van landschapsbehoud of natuur wetenschap zal aankoop veelal noodzakelijk zijn. Hoewel veel problemen veel gemakkelijker kun nen worden opgelost, naarmate de Stichting Beheer Landbouwgronden meer grond ge- bruiksvrij kan aankopen, gelooft ir. Herweijer niet dat het juist zou zijn de SBL een algeheel voorkeursrecht te geven bij alle grond-transac ties op het platteland. De vrije particuliere on dernemingsgewijze agrarische produktie zou hierdoor teveel van overheidswege worden be- invloed en de nationale economie en maat schappij-structuur niet ten goede komen. Dit is overigens een politieke beslissing. Landinrichtingswet De overgang van ruilverkaveling naar landin richting zal zijn juridische begeleiding moeten krijgen met de overgang in de wetgeving van de Ruilverkavelingswet 1954 naar de Landin richtingswet, een instrument om door inrich tingsmaatregelen een bijdrage te leveren aan optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. In de wet zal, naar verwacht, ook de ruilver kaveling plaats krijgen. Vanzelfsprekend zal de huidige ruilverkavelingsprocedure zorgvuldig worden doorgelicht. Tevens kunnen wellicht va riaties worden ontwikkeld in de vorm van pro cedures voor projecten met geen of zeer weinig uit te voeren werken (administratieve ruilver kaveling) öf voor een versnelde uitvoeringspro cedure voor gebieden met een relatief eenvou dige problematiek. Zoals bekend zal binnen kort de interdepartementale commissie, belast met de voorbereiding van de Landinrichtings wet een interimnota uitbrengen waarin de 14

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 14