[^©FOCêfoGCM} Wam ©m qdoG [jö@G van ir J. A. v.d. Linden „Topografische en Mi litaire kaart van het Kon. der Nederlanden, heruitgave 1973", het artikel van prof. dr. C. Koeman in Intermediair 15-12-'72: „Versplin tering van de kaartering in Nederland", Jaar verslag Stichting voor bodemkartering, de at lassen van Schotanus (1664) en Eekhof (1849- 1859) en voor de vindplaatsen van zeer veel materiaal de zeer nuttige „Collections of maps and atlases in the Netherlands", Leiden 1961 van genoemde prof. Koeman). Ook de luchtfoto telt mee (reeds in 1928 be gon men met de luchtkaartering; zorgvuldige interpretatie openbaart zelfs geroerde grond, kastelen en grachten). Van de streekbeschrijving (zoals hier het Duit se „Landesaufnahme" wordt vertaald) is de veldkaartering volgens de samensteller van het artikel wel het pièce de résistance (D.: Gelande- begehung of Flurbegehung). Hoewel deze kaar tering ook zonder voorkennis van vroegere vindplaatsen verricht kan worden is het beter er mee te beginnen nadat al het beschikbare kartografische materiaal is bewerkt, zodat dit mede als uitgangspunt kan dienen. Het artikel is voorzien van kaartfoto's. Betreffende de veld kaartering zijn plaatjes opgenomen van het Grootslag in Westfriesland. Aan het slot vindt men een overzicht van de in Europa gepubli ceerde streekbeschrijvingen, die zijn verricht in verschillende Duitse „Lander", in Engeland en Denemarken. Ook dit artikel wijst weer eens op het grote belang van een goede kaart. W. K. HET BESTELLEN VAN BANDEN (inbinden Geodesia) Het inbinden van de 16e jaargang van Geode sia kunt u weer tot uiterlijk 1 april 1975 laten verzorgen. Bestellingen kunnen uitsluitend geschieden door overschrijving van 25,voor een linnen band of 30,voor een kunstleren band op girorekening 1526639 t.n.v. dhr. R. Hexspoor, Nwe. Nieuwstraat 40, Boxtel, met vermelding „Inbinden Geodesia 1974". De nummers van 1974 gelieve u franco te zen den aan bovengenoemd adres. Banden laten inbinden van voorgaande jaar gangen is tevens mogelijk. Let u er hierbij op het juiste jaar op het girostrookje te vermelden. AFSCHEID VAN C. BOELENS Eind december heeft de heer C. Boelens zijn bestuursfunctie in het NGL beëindigd. Vanaf 1961 heeft hij, namens het bestuur van de Ver eniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster, deel uitgemaakt van het NGL- bestuur. Een heel lange periode heeft het NGL van zijn werkkracht gebruik gemaakt. Op het ver trouwde adres in Maastricht kwamen, en het zal nog wel even blijven stromen, alle mutaties van de ruim tweeduizend lezers van ons blad binnen, maar natuurlijk ook de onbestelbare exemplaren van hen die vergaten op tijd een adreswijziging te sturen. En Boelens zorgde ervoor dat alles in orde kwam. In onze waardering betrekken wij ook mevrouw Boelens die haar man, vooral bij de telefoni sche meldingen behulpzaam was. Wij zijn blij dat wij in het NGL-bestuur zo lang en prettig hebben kunnen samenwerken en wensen de heer en mevrouw Boelens veel succes met de vrije tijd die ze nu krijgen. Als nieuwe medewerker in het bestuur heten we welkom de heer J. F. M. Schreurs, Sleutel straat 20, Wessem. Telef. huis: (04756) 22 28. Telef. kantoor (04750) 1 66 41. Hij zal de functie van de heer Boelens overnemen en daarom wordt u verzocht alle mutaties aan hem door te geven. AFSCHEID VAN J. VAN ECK Op 1 januari jl. heeft de heer J. van Eek de redactie van Geodesia verlaten. De heer Van Eek heeft gedurende een periode van acht jaar met plezier medewerking verleend. Toch heeft ook hij de nodige tijd beschikbaar moeten stel len. De redactie zal hem, vooral in de komende tijd, zeker missen. Collega van Eek, namens NGL-bestuur en redactie hartelijk dank voor de vele bewezen diensten en de prettige samenwerking; ook mevr. van Eek betrekken wij graag bij onze waardering. Wij wensen de heer en mevrouw van Eek een voorspoedig 1975. De heer ing. H. Schok, reeds vanaf juni 1974 lid van de redactie, neemt de taak van de heer van Eek over. 16

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 16