aioiewaaiiiKomfli: RUIMTELIJKE ORDENING Als publikatie '74-2 van de Rijksplanologische Dienst verscheen: Ruimtelijke Ordening in in ternationaal verband, van drs. J. L. M. Kits Nieuwenkamp. (In dezelfde serie kondigden wij aan: Ruilverkavelen in de jaren '70 door ir. F. C. Prillevitz). De tekst is eerder opgenomen in een artikel in Bestuurswetenschappen, 27e jg., nr. 5. De schrijver vat wezen en doelstelling van de ruimtelijke ordening (een aspect van het ge hele overheidsbeleid) als volgt samen: het vast stellen en het (doen) uitvoeren van een beleid dat is gericht op het tot stand brengen van een zo goed mogelijke wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving, zulks terwille van die samenleving. Hier wordt o.m. de samenwerking met Enge land en Duitsland, met België en Luxemburg aangesneden. Ook de vele landen omvattende gemeenschappen als de Economie Commission for Europe, de Noordatlantische Verdragsorga nisatie, de VN en andere passeren de revue. Het is zeker niet de bedoeling van de samen steller, een uitputtende opsomming te geven van de voorstellen en maatregelen op dit gebied, noch van alle onderwerpen, die er mee samen hangen, maar een goede wegwijzer voor de ge- interesseerden is het zeker wel. Vooral de ca. 40 verhelderende noten aan het slot helpen daaraan mee. Vermeldenswaard is het, dat het Comité van hoge (nationale) ambtenaren voor de ruimtelijke ordening belast is met het voor bereiden van o.m. de 3e conferentie van vak ministers, die in 1975 in Italië gehouden zal worden (in hun 2e conferentie was voor ons vooral van belang dat de werkgroep Kartografie haar reeds aangevangen werkzaamheden zal voortzetten). Men vindt op de omslag een lijst van tot nu toe verschenen publikaties van de Rijksplanologische Dienst. U kunt deze korte studie van drs. Kits Nieuwenkamp bestellen bij de Staatsdrukkerij te 's-Gravenhage, Chr. Plan- tijnstraat, tel. 070- 814511, giro 42.53.00. De prijs is 1,25. W.K. Dc hieronder vermelde tijdschriften enz. kunnen door de lezers van Geodesia worden geleend uit de biblio theek van dc afdeling Landmeetkunde van de HTS voor de Bouwkunde, t.a.v. ir. B. de Boer, Vondel laan 2 te Utrecht. Surveying and Mapping (ASCM Fall Convention, 1973) Andregg, The future shock in surveying and mapping. Toth, Terrain representation - past and present - at the National Geographic Society. Bach, Non-press proofing methods. Wilbur, Photogrammetric cross- sections: color photography makes the difference. Urban, The use of geodetic control in a rapidly de veloping metropolitan area. Johnson, Wolf, Trilatera- tion with short range EDM equipment and comparison with triangulation. Harrison, Geodetic control for photogrammetric mapping lower Atchafalaya Basin floodway in Louisiana. Walker, Adjustment of trilater- ation in three dimensions. Crowder, Responsibility of the surveyor to his client under revised federal laws, or quickening the steps of the retracing surveyor. Bouman, Satisfactory existing conditions. Finefield, The limits of riparian ownership. MacDonald, Southard, The cartographic and scientific application of ERTS-1 imagery in polar regions. Kurs, Minschke, The evolution of airport obstruction charts in the National Ocean Survey. Thompson, Standards for modern maps. Klawe, A survey of Canadian topo graphic map users. Hovey, Tax mapping - a need for the application of complementing technologies. O'Hargan, Wetland boundaries. Steinman, Control surveys for photogrammetry and planning maps for wetlands surveys. Thompson, Wetlands boundaries. Iverson, Environmental land planning. Linthurst, Reimold, Ecological importance of wetlands. Graff, Survey coordinate systems. Welch, Yo'll be glad you tried "GLAD". Peterson, Surveying, monumenting and mapping county roads. Hannigan, Variable polari zation for suppressing signal interference (jamming) and ground swing (multipath) in surveying with micro wave distance measuring equipment. Dent, Simplifying thematic maps through effective design: some postu lates for the measurement of succes. Monmonier, Eigenvalues and principal components: a method for detecting natural breaks for choroplethic maps. Schweitzer, Mapping urban America with automated cartography. Burger, Long, Metric conversion in topo graphic mapping. Carter, Simple systems when sim plicity is desired: mapping with format statements in regional analysis. Phillips, Interactive mapping for environmental systems. Brown, Davin, Cloud-cover impact on skylab earth resources experiment package (EREP). Hull, Kelly, Florida-NOAA coastal mapping program. Brewer, Fitzgerald, Hull, Thurlow, Remote sensing for demarcating and mapping obscured tidal boundaries. Shepherd, Editing of digital data in the automated cartography system at U.S. army engineer topographic laboratories. Collins, Terrain parameters directly from a digital terrain model. Barsky, Waddell, Contempo rary problems of selenonymy (lunar nomenclature). Surveying and Mapping 1973-4 Veress, Measures of accuracy for analysis and design of survey. Robinson, The elusive longitude. Settlemeyer, 19

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 19