doch bij notariële akte van 11 augustus 1903 werd door de gemeente Sloten een gedeelte van de hier bedoelde vicarie-goederen ook in erf pacht uitgegeven, waarmede uitvoering werd gegeven aan een raadsbesluit van de (toenma lige) gemeente Sloten (zie figuur 2). De vraag rijst daarbij of de gemeente Sloten daartoe wel gerechtigd was, aangezien zij tij delijk beheerster en geen blote eigenares was. Het gemeentebestuur heeft kennelijk geen aar zeling gehad, want bij akte van 23 januari 1914 heeft zij ook het overige gedeelte van de vicarie- gronden in erfpacht uitgegeven (zie figuur 3). Aangenomen mag worden dat de gemeente Sloten deze handelingen heeft gedaan met het oogmerk, het verkrijgen van grotere revenuen. Nu is het aannemelijk te veronderstellen dat de burgemeester van Sloten en zijn medewerkers hebben geprofiteerd van het feit, dat deze vica rie-goederen destijds in de kadastrale leggers te boek stonden als eigendom van de gemeente Sloten, zodat ogenschijnlijk art. 2 van de Vica- riewet niet behoefde te worden toegepast. Maar doet een foutieve tenaamstelling in de kadas trale leggers iets af aan de eigendomsrechten? Het Nederlandse Kadaster- en Hypotheekstelsel is een negatief stelsel en heeft niet als hoofddoel de eigendomsrechten te bewaken. Alleen in ge val van onteigening zijn de gegevens van het kadaster rechtsbindend en alleen in dat geval als positief stelsel te beschouwen. (Zie de ont eigeningswet, algemene bepalingen, art. 3). Zeker is het dat de gemeente Sloten verzuimd heeft goedkeuring te vragen aan de koningin, Fig. 2. Grens van dat gedeelte van het vicariegoed dat in 1903 in erfpacht is uitgegeven. Uit de tekening blijkt dat de grens van het vicariegoed de bebouwing nauwelijks doorsnijdt. KAP. GEM SLOT El gQOO ORTELIUS ,oF°*" HOOFDWEG Fig. 3. Een gedeelte van het in 1914 in erfpacht uitgegeven vicariegoed. Alle percelen tussen de zware lijnen bevinden zich op vicariegrond. Bij het bebouwen van deze grond is nauwelijks rekening gehouden met de grens van het vicariegoed. De grens loopt dwars door de bebouwing. 7

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 7