VAN STEENIS kracht te gelden. Om dit te ondervangen is er een akte van bekrachtiging opgemaakt en een voorwaardelijke erfpachtsrecht gevestigd. Akte van bekrachtiging Ten aanzien van de erfpachtakte die in 1914 is verleden kan men zich afvragen of deze akten in alle opzichten voldoen aan de eisen welke terzake kunnen geacht worden te gelden. Daarom is er een akte van bekrachtiging opgemaakt en verleden om alsnog toestemming van de possesseur te verkrijgen voor de in 1903 en 1914 verstrekte erfpachten. Tevens is bij de akte van bekrachtiging een voorwaardelijk erf- pachtrecht op de vicarie-goederen gevestigd om eventuele nietigverklaringsaanvragen door latere possesseurs tegen te gaan. Kapitaal op het grootboek van Nationaal Wer kelijke Schuld Een geheel ander aspect, dat nog niet naar voren is gekomen, betreft een kapitaal van 223.400 dat bij een erfpachtakte op het grootboek rentende 3 procent van de Nationaal Werkelijke Schuld is gezet. De rente van dit kapitaal diende tot zekerheid van de canonbetaling. Prof. Mr. E. M. Meyers wijst in zijn advies betreffende de vicarie-goederen in Sloten op het feit dat als in het jaar 2064 de erfpacht expireert en de gebondenheid van het kapitaal ten opzichte van de canon wegvalt, er nog veel moeilijkheden kunnen ontstaan. In de erfpachtsakten staat namelijk geschreven dat de erfpachtgeefster heeft over dit kapitaal en de daaruit verkregen rente in alle opzichten de gehele vrije beschikking, behoudens hare verplichting om, na afloop van de erfpacht en na verhaal van al datgene wat haar door de erfpachter of rechtsopvolgers zal zijn verschul digd, het dan nog overblijvende saldo uit te keren aan hen of gene, die alsdan zullen blijken rechthebbende op dat kapitaal te zijn. Dit nu kan moeilijkheden geven omdat in het jaar 2064 niet meer precies bekend zal zijn wie de rechtsverkrijgende van de oorspronkelijke eige naars zijn. Onteigening van de vicarie Corbière In 1941 is een overeenstemming bereikt zij het na zeer intensieve en moeizame onderhan delingen om een onteigeningsprocedure be treffende de onderwerpelijke vicarie-goederen in de voormalige gemeente Sloten alsnog minnelijk te regelen. Dit is gebeurd in de vorm van een dading, zoals bedoeld in art. 1888 BW. Door het aangaan van een dading kwam de blote ei gendom van alle tot de vicarie behorende goe deren aan de gemeente Amsterdam, waarmede een einde kwam aan de vroegere en mogelijk toekomstige beheer- en eigendomskwesties die uit deze vicarie voortspruiten, echter exclusief de eventuele moeilijkheden betreffende het grootboek-kapitaal. (Zie omtrent de onteigening het extract uit het Boek der Besluiten van de burgemeester van Amsterdam, 26 september 1941). Slot Als er een conclusie uit dit verhaal mag worden getrokken dan is het deze: over vicariën in algemene zin bestaat veel rechtsonzekerheid, welke in de loop der jaren zal moeten wegslijten. Bij het verzamelen van gegevens voor dit artikel kon bijna alleen moeilijk leesbare literatuur uit de vorige eeuw worden geraadpleegd, zodat mo gelijk een enkele passage niet geheel juist werd geïnterpreteerd. Deze mededeling moge als ex cuus gelden voor het geval mijn artikel de juri dische toets der kritiek niet geheel kan door staan. VOOR ALLE LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN Sedert 1945 4 GEODESIE CIV. TECHNIEK GRONDONDERZOEK Coöp. Ver. Ingenieursbur. v. Steenis G.A. NIEUWE GRACHT 5 - UTRECHT Telefoon 030-331331

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 9