201 MAANDBLAD VAN DE STICHTING NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR LANDMEETKUNDE 17e JAARGANG No. 9 SEPT. 1975 Abonnementsprijs: 25,— per jaar (binnenland) en f 30, per jaar (buitenland) en 40,— per jaar (luchtpost). Voor hen die studeren aan TH of HTS 16,— per jaar. Abonnementen kunnen elke maand in gaan, doch lopen steeds tot en met 31 december. Opzegging vóór 1 de cember. Nadien wordt aangenomen dat het abonnement met 1 jaar is verlengd. Voor abonnementen die na 1 januari ingaan wordt een abonnementsprijs be rekend van f 2,50 per in de lopende jaargang nog verschijnend nummer. Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/ augustus gecombineerd.) Losse nummers: 3,50. Betaling abonnementsprijs: door storting op girorekening 223150 t.n.v. de penningmeester van het NGL, Sniedersstraat 1, Vught, of door over schrijving op de bankrekening nummer 5716195 van het Nederlands Genoot schap voor Landmeetkunde bij de Al gemene Bank Nederland N.V. bijkan toor Surlnamepleln 27 te Amsterdam. Inzending kopij: Artikelen dienen vóór de 1e van de maand voorafgaande aan die waarin het nummer waarin ze eventueel wor den opgenomen verschijnt in het bezit van de eindredacteur te zijn. Tijdige indiening geeft geen garantie voor plaatsing in het betreffende nummer. Dit is ter beoordeling van de redactie. Berichten en mededelingen dienen uiterlijk vóór de 1e van de maand in het bezit van de eindredacteur te zijn om nog in het nummer van die maand te kunnen worden opgenomen. Redactie Redactie-adres: Kanaaiweg 3B, Delft Ing. A. D. Baars, eindredacteur, Rijswijk (Z.H.) tel. kantoor (015) 56 92 00; tel. huis (070) 99 96 88 Ing. W. A. van Beusekom, Delft Ing. P. Groenewoud, Zwolle G. W. Eversdijk, Breda Ing. H. A. Schok, Wageningen Wetenschappelijk adviseur Ir. G. A. van Wely, Wageningen Abonnementen en adreswijzigingen J. F. M. Schreurs, Sleutelstraat 20, Wessem, telefoon (04756) 22 28 Advertenties Ing. B. H. W. Benda, Roer 1, Zwolle, telefoon (05200) 353 15 Bibliotheek Afdeling Landmeetkunde van de HTS voor de Bouwkunde, t.a.v. Ir. B. de Boer, Vondellaan 2, Utrecht Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde Secretaris: Ing. S. C. Hoos, C. Huygenslaan 20, Waddinxveen Telefoon (01828) 35 33 Deelnemende verenigingen Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster Secretaris: J. Koning, Eenhoornstraat 8, Haarlem Penningmeester: E. S. M. Spronck, Julianalaan 38, Margraten Girorekening nr. 346853 t.n.v. de Vereniging Vereniging van Landmeetkundigen Secretaris: B. J. Schollmeyer, Groot Veldsweer 35, Hardinxveld-Giessendam Penningmeester: Ing. J. H. Mombarg, Holmershuizen 7, Laren (Gld.) Girorekening nr. 839245 t.n.v. de Vereniging Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Secretaris: R. P. J. Verboom, Petronella Voütestraat 22, Rijswijk (Z.-H.) Penningmeester: R. J. Monfils, Nieuwe Kerkstraat 68b, Rotterdam Girorekening nr. 2078378 t.nv. de Vereniging UIT DE INHOUD: J. van der Zee Computer en Vastgoedadministratie. J. H. ten Damme Tien jaar primair hydrostatisch waterpassen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 1