GADELLA DE CORADI POLAIRE DIGIMETER bestandsgegevens de factoren af, die moeten worden toegekend aan een bepaald gebouw. Per record dus per gebouw(-gedeelte) kunnen er drie fiscale oppervlakten voorkomen: 1. berekend uit de vloeroppervlakte; 2. berekend uit de bijbehorende grond; 3. berekend uit de bijbehorende grond boven bepaalde maxima, als het perceel buiten de bebouwde kom ligt. Beneden genoemde maxima gelden dezelfde factoren als binnen de bebouwde kom, terwijl voor het restant een der factoren lager is. De vloeroppervlakte wordt bij deze berekening vermenigvuldigd met vier factoren en de grond- oppervlakte met vijf. Het spreekt vanzelf, dat deze berekeningen aan de computer worden overgelaten. Voor het vaststellen van alle facto ren in het gehele gebouwenbestand en het be rekenen van de fiscale oppervlakten heeft de computer slechts 14 minuten nodig. Ad H en I Het bestand Grond en Water bevat een aantal gegevens van de onbebouwde percelen. Als sleutel fungeert de enigszins uitgebreide kadastrale aanduiding. In dit bestand zijn ook bebouwde percelen opgenomen, en wel als deze door de gemeente in erfpacht zijn uitgegeven of zijn verhuurd. Bij laatstgenoemde percelen zijn enkele gege vens van financiële aard vermeld. Waarschijn lijk zullen deze gegevens in een later stadium van de automatisering worden overgeheveld naar een betalings- en incassosysteem. Tot slot nog iets over de benodigde opslag capaciteit. Het bestand Gebouwen telt 43000 records, waarvan er 35000 betrekking hebben op woningen. Het bestand Grond en Water bevat 9000 re cords van 250 posities. Beide bestanden te zamen beslaan op een mag neetband een lengte van 420 m. Een normale band met een lengte van 700 m (doorsnede van de spoel 25 cm) kan dus gemakkelijk alle objectgegevens van de Vastgoedadministratie bevatten. Hetzelfde geldt voor de subjectgege- vens, die zijn ondergebracht in het eigenaren- en het gebruikersbestand. Verschaft u, met interface en tafelcomputer, snel en nauwkeurig, zwart op wit: oppervlakten ■fr schaaltrans- formaties TV omzettingen van pool- naar rechth. coördinaten 211 OUDEGRACHT 312-UTRECHT TELEFOON 030 - 31 31 32

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 11