Eindexamen 1 975 HTS voor de Bouwkunde te Utrecht, Afd. Landmeetkunde LANDMEETKUNDE/K.v.I. Tijd: 150 min. 1. Geef op onderstaande vragen een kort en zakelijk antwoord: a. Wat wordt bij een trigonometrische hoogte meting verstaan onder de correctie voor aard- kromming en refractie? Hoe groot is deze cor rectie ongeveer voor afstanden van 6 hm en 6 km? b. In figuur 1 is de standaardellips van punt 3 ten opzichte van de basis 12 geschetst. Be paal langs grafische weg de standaardafwijking van v123 en a123 Figuur 1. Schaal figuur 1 1000 Schaal ellips 1 1 2. Tn figuur 2 zijn ter bepaling van punt 7 uit de RD-punten 1, 3 en 5 de volgende richtingen en lengten gemeten: r71 0°) s71 («1 km) r73 O=»120°) s73 («1 km) r75 («240°) s75 («1 km) Richtingen en lengten zijn gemeten met een standaardafwijking van ongeveer 6 dmgr en 1 cm. De gegeven RD-punten hebben cirkelvor mige standaardellipsen met een straal d, die be rekend kan worden uit de aannamen in de HTW voor nauwkeurigheidsgebied 1. a. Stel de correctievergelijkingen op volgens het 2e (4e) standaardvraagstuk. b. Toon aan dat de variantiematrix van de x-as A x-grootheden een diagonaalmatrix is, waar van de hoofddiagonaalelementen gelijk zijn aan: 10-10 5(met 1 km) /- c. Bereken de standaardellips van punt 7. d. Voldoet deze ellips aan de verkenningseisen van de HTW? e. Bereken de grenswaarden van de A ^-groot heden en ga na uit welke oorspronkelijke waar nemingen deze opgebouwd zijn (interne be trouwbaarheid). f. Bereken de invloed van de grenswaarden van de A ^-grootheden op de vereffende coördina ten van punt 7 (externe betrouwbaarheid). g. Doe een voorspelling over het verloop van de standaardellips, de interne- en externe be trouwbaarheid als de afstanden 7-1, 73, 75 niet 1 km maar 10 km zijn en verder alle gege vens hetzelfde zijn. 3. In figuur 3 op schaal 1 10.000 zijn 5, 7 en 9 gegeven RD-punten. Tussen de punten 5 en 7 moet langs de aangegeven weg in nauwkeurig heidsgebied 2,3 een praktisch gestrekte poly goon met de Redta gemeten worden. 9 5 Figuur 3. 7 aHoe groot mogen de zijden van deze poly goon minimaal worden volgens de HTW? b. Stel dat het terrein (A^f 10 cm) maximale gebroken voerstralen toelaat van 220 m, hoe groot wordt dan de kleinst toelaatbare zijde lengte van de polygoon? 2 218 1 5 fjguur2

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 18