IL A':--! - N: :f-liü-ï?la?|ü FOTOGRAMMETRIE Tijd: 150 min. 1. a. Teken het effect op de v-parallax in de 6 oriënteringspunten tengevolge van een kleine beweging A«2- C"a uit van een g°ed relatief georiënteerd model. b. Geef de afleiding van de coëfficiënt z (1 van Awo in de parallaxformule voor de relatieve oriëntering. 2. a. Geef in een tekening het verband tussen het hoogteverschil dH en het parallaxverschil dp. b. Waarom is de betrekking ertussen slechts beperkt geldig? 3. a. Wat is het verschil tussen natuurlijk en kunstmatig stereoscopisch zien? b. Wat is het binoculair onderscheidingsvermo gen en hoe kan dit vergroot worden. 4. Geef de overwegingen vooraf en de diverse handelingen aan die leiden tot fotogrammetri- sche opname van een gebied en de uitwerking daarvan. Bedenk zelf waar nodig reële gegevens over: object, eisen aan het eindpro- dukt, instrumentarium en omstandigheden. 5. Geef een korte beschouwing over één der onderwerpen: a. orthofoto's b. filmsoorten. NED. RECHT Tijd: 150 min. Bij dit examen is het gebruik van een Burgerlijk Wetboek, een Wet Ruimtelijke Ordening en de Belemmeringenwet Privaatrecht toegestaan. Privaatrecht 1. A verkoopt aan B een landgoed met het beding, dat B ten gunste van C een zakelijk recht van gebruik van de portierswoning zal vestigen. a. Wanneer ontstaat het recht van C? b. Indien B niet een dergelijk recht ten gunste van C vestigt, kan C dan B aanspreken op grond van 1302 BW, of moet C andere (en zo ja, welke) rechtsmiddelen aanwenden? Moti veer. 2. A, die in financiële moeilijkheden zit wegens een grote schuld aan X, verkoopt en levert (671 BW) aan zijn zwager B zijn huis (waarde ongeveer 80.000 gulden) voor 50.000 gulden. Het huis vertegenwoordigt vrijwel het enige ver mogen van A. Van welke niet hierboven ge noemde feiten zal het afhangen of X de nietig heid van de koop kan inroepen? 3. Twee huurders van naast elkaar gelegen wo ningen, zijn overeengekomen hun beide tuinen samen te voegen en op een bepaalde wijze, voor gezamenlijke rekening, aan te leggen en te on derhouden. Kunnen zij hun wederzijdse ver- BIJLAGE 2 Mannen Wouwen::: :r:r;:n: rrr; Tri i-v:-:-:-::;- V2 Z" 222

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 22