ANTWOORDEN Landmeetkunde/K.v.I. la. 2,5 cm en 2,5 m lb. 2,1.10-4 en 1,4.10—4 2c. ax 1,8 cm; aX:V 0 2d. ja 2e. yx' 16,8.105 3a. 75 m 3b. 45 m 3c. 64 cm2 Landmeetkundig rekenen la. 100011000101 110111111 101010000100 lb. 4305 677 5204 lc. 8C5 1BF A84 4a. 137140 5b. 8 10 —3 8 —13 2 6a. Y +100,0000 Y 33,3334 Y 33,3334 6b. arc. sin jc x in dec. graden) Civiele techniek la. 7085 m:! lb. 3147 m:i lc. 223,8 m 3a. 0,80 m Geodetische Astronomie 2. alle sterren, neen 3. h 44°23', a 48' Kartografie 1. 0°, 180°, 312° en 360" ©FWQflDCo]® W@©®G©[f@© ©g}[©^©©föG W®@[? NAAR HOOGVEENRESERVAAT VAN 2000 HA De perspectieven voor spoedige aankoop van het belangrijkste resterende hoogveengebied in Zuidoost-Drenthe zijn gunstig. Mocht aankoop onverhoopt niet mogelijk blijken, dan ontstaat een geheel nieuwe situatie die opnieuw beraad vergt over een andere maatregel ter voorkoming van afgraving en/of ontginning. Dit deelt de minister a.i. van CRM tevens namens zijn ambtgenoot mr. A. van der Stee (landbouw en visserij) mede in antwoord op schriftelijke vra gen van de Tweede Kamerleden mevr. D. van der Heem-Wagemakers en dr. ir. J. L. A. Jan sen. Eerder hadden de Tweede Kamerleden H. P. H. Waalkens en A. J. Evenhuis gewezen op ongerustheid in kringen van de georganiseerde landbouw, alsmede onder de belanghebbenden in het gebied rond Schoonebeek vanwege de grote claim die CRM gelegd zou hebben op een te conserveren hoogveengebied. Uit het ministeriële antwoord blijkt dat het overleg, dat inmiddels is gevoerd, ongerustheid voor een belangrijk deel heeft weggenomen. Bij dat overleg zijn betrokken het provinciaal be stuur van Drenthe, de gemeentebesturen van Schoonebeek en Emmen, het waterschapsbe stuur, de werknemersorganisaties, de organisa ties van ondernemers in de landbouw, belang hebbenden uit de kringen van de landbouw en de vervening, alsmede de rijksoverheid. De be leidsvoornemens van CRM zijn bij dit overleg gepreciseerd. Overeenkomstig hetgeen de minister van land bouw en visserij en de staatssecretaris van CRM bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar hebben geantwoord, heeft minister Van der Stee indertijd te Klazienaveen gezegd, dat plaatsen van een gebied op het aankoopplan van CRM slechts aangeeft, dat aankoop in principe mogelijk is, hetgeen een claim noch een regeling van de bestemming inhoudt. Het betekent wel dat ingeval zich binnen een aan koopplangebied voor CRM aankoopmogelijk heden op de vrije markt voordoen, deze wor den gebruikt. Er wordt gestreefd naar een hoogveenreservaat van ongeveer 2000 ha. Tei plaatse bezit de Staat reeds een areaal aan gronden dat meer dan de helft beloopt van de ze oppervlakte. Van dit areaal zal een deel worden gebruikt voor compensatie van grond, die de vervenings- c.q. ontginningsmaatschap- De in deze rubriek vermelde functionarissen zijn be noemd in de vacatures zoals die eerder in personeels advertenties in Geodesia stonden vermeld. Ingenieursbureau „Oranjewoud" B.V. Benoemd m.i.v. 1 juni 1975 F. Hofman (vroegere werkgever: Keynes Inpark te Schiedam). Benoemd m.i.v. 1 september 1975 F. G. Hamilton (vroegere werkgever: Ingenieursbureau Controlec te Utrecht). 226

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 26