VAN STEENIS pijen alsmede de landbouw ten behoeve van de reservaatvorming zullen overdragen. Veelzijdige belangenafweging Het ministerie van CRM zal bevorderen dat aankoop van het nog te verwerven deel bin nen een periode van vijf tot tien jaar zal kun nen geschieden. Tussen belanghebbenden en de diverse overheden zal geregeld overleg wor den gevoerd omtrent de meest wenselijke voortgang en volgorde van de aankopen. CRM zal er naar streven dat de planologische be stemmingen van het betrokken gebied in over eenstemming worden gebracht met de voorge nomen reservaatvorming. De opzet van het reservaat is zodanig dat de ze geen nadelige gevolgen met zich brengt voot de werkgelegenheid in de landbouw. In de ver veningen, die in grote delen van het gebied overeenkomstig de verwachtingen tot een eind zullen kunnen worden gebracht, zal echter wel enige vermindering van de werkgelegenheid optreden. Het gaat daarbij om ten hoogste twintig werknemers. Tussen de ondernemers, vertegenwoordigers van de werknemers en het ministerie van sociale zaken wordt overlegd omtrent passende regelingen voor de betrokke nen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het aanbieden van werk, zowel in vast als in tijdelijk dienstverband, in het kader van de in richting en het beheer van het reservaat. De verschillende overheden zullen voortdurend aandacht blijven schenken aan alle in het ge ding zijnde belangen, waarbij zal worden ge streefd naar een zorgvuldige afweging daarvan. Internationaal overleg terzake is tot dusverre niet gevoerd. Het aanvangen met zulk overleg, in het bijzonder met de regering van de Bonds republiek Duitsland, zal in overweging worden genomen zodra daarvoor een concrete aanlei ding bestaat in het kader van de bescherming van hoogveenrestanten. INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION In de serie ICA-publications zal omstreeks no vember 1975 een uitgave verschijnen over het onlangs (2125 april 1975) te Enschede ge houden symposium over automatisering in de cartografie. De publikatie wordt in nauwe sa menwerking met de „Nederlandse Vereniging voor Kartografie" voorbereid en samengesteld door J. Wilford-Brickwood, B. A., R. J. M. J. Bertrand, B. Sc. en ir. L. van Zuylen. Het boekwerk (22,5 x 15 cm) zal onder meer alle tijdens het symposium gehouden inleidingen over automatisering in de cartografie en toe passing van cartografie in de oceanografie om vatten. De prijs van de uitgave, te bestellen bij R. Muller, Overtoom 487, postbus 9016, Am sterdam, gaat 25,bedragen. 24 september2 oktober 1975 Tentoonstelling „Het Instrument" in RAI-Gebouw te Amsterdam. 23—24 oktober 1975 NGL-congres te Utrecht, jaarbeurscongres- en vergadercentrum. 6 november 1975 Studiebijeenkomst KIVI, K.G.v.L. en NIROV over „Ruimtelijke planningsmodellen Midden- Randstad" te Delft. 7 november 1975 Algemene vergadering van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde. 2428 november 1975 Landmeetkundig Gezelschap „Snellius" 7e Lus trum. 1(1—15 mei 1976 Comité International de Photogrammétrie Archi tecturale (CIPA). Internationales Symposium für „Photogrammetrie in der Architektur und Denk- malpflege" Bonn. 227 VOOR ALLE LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN Sedert 194S GEODESIE CIV. TECHNIEK GRONDONDERZOEK Coöp. Ver. Ingenieursbur. v. Steenis G.A. NIEUWE GRACHT 5 - UTRECHT Telefoon 030-331331

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 27