aiiölitaPgpiilWi PUBLIKATIES VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE 1. N. D. Haasbroek - Investigation of the Accuracy of Stamkart's Triangulation (1866 1881) in The Netherlands. Opnieuw heeft de heer Haasbroek een onder zoek ingesteld naar de nauwkeurigheid van een driehoeksmeting die in Nederland heeft plaats gevonden. Betrof het in een eerder verschenen publikatie van de Rijkscommissie voor Geo desie de driehoeksmeting die onder leiding van luitenant-generaal baron Krayenhoff in de pe riode 1802-1811 werd uitgevoerd, thans wordt de driehoeksmeting die prof. dr. F. J. Stamkart in het tijdvak 18661881 heeft verricht, aan een nauwkeurigheidsonderzoek onderworpen. De zeer goed verzorgde uitgave telt 144 pagi na's. Na een inleiding, een levensbeschrijving en een hoofdstuk gewijd aan de medewerkers van Stamkart volgt in 93 bladzijden het geode tische gedeelte van de driehoeksmeting. Het laatste gedeelte van deze publikatie wordt ge wijd aan het astronomische gedeelte van de driehoeksmeting. Deze metingen stonden onder leiding van de astronoom en directeur van de Leidse Sterrenwacht F. Kaiser. 2. G. J. Husti - Geodetic-Astronomical Obser vations in The Netherlands (19471973). In deze 39 pagina's tellende uitgave wordt een overzicht gegeven van de geodetisch-astronomi- sche bepalingen die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn verricht, zoals de lengtebepa ling te Leeuwarden, Ameland, Zierikzee en Goedereede, de simultane breedte-, lengte- en azimutbepaling te Ubachsberg en Tongeren en de azimutbepaling te Goedereede en Zierikzee. P.G. REGISTER OP LANDMEETKUNDIGE LITERATUUR IN NEDERLAND Binnenkort zal verschijnen een „Register op Landmeetkundige Literatuur in Nederland, 19611970", samengesteld door ir. H. L. Rogge te Enschede. Dit Register is een boek werk (formaat ongeveer A 4, omvang 328 blad zijden), dat in ongeveer 9000 literatuurverwij zingen een ingang geeft op de inhoud van de voornaamste landmeetkundige tijdschriften en andere landmeetkundige publikaties in Neder land, verschenen in het tijdvak van 1961 tot en met 1970. Het is een (uitgebreider) vervolg op het „Register op het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (K. en L.), en aanverwante periodieken over de jaren 19351960", van dezelfde samensteller. Het nieuwe register heeft als voornaamste bronnen: „K. en L.", „Geo- desia" (19591970), de Ruilverkavelingsbo de, alsmede de Lustrumboeken van het Land meetkundig Gezelschap „Snellius", de publi katies van het Laboratorium voor Geodesie te Delft, en die van de Rijkscommissie voor Geo desie, eveneens te Delft. De laatste drie weer niet van 1961, maar „van het begin af". De verwijzingen naar de literatuur geschieden in de vorm van een alfabetische lijst van schrijvers, met vermelding van de titels der door hen ge schreven artikelen (en hun vindplaats), en van trefwoorden, met vermelding van de plaats in de literatuur waar over het betrokken begrip werd geschreven, en de naam van de auteur van het desbetreffende stuk. Het Register wordt uitgegeven door de Rijkscommissie voor Geo desie met financiële steun van de Stichting „Nederlands Genootschap voor Landmeetkun de" (NGL), en de „Nederlandse Vereniging voor Geodesie" (NVG). De voorzitter van de „Rijkscommissie" prof. ir. G. J. Bruins, schreef een „Ten geleide". De prijs van het Register, in stevig kartonnen omslag, zal 10,— bedra gen. Men kan zich van de toezending van een exemplaar verzekeren door overmaking van een bedrag van 10,op postrekening 328487, ten name van de Rijkscommissie voor Geodesie te Delft. De hieronder vermelde tijdschriften enz. kunnen door de lezers van Geodesia worden geleend uit de biblio theek van de afdeling Landmeetkunde van de HTS voor de Bouwkunde, t.a.v. ir. B. de Boer, Vondel laan 2 te Utrecht. Nederlands Geodetisch Tijdschrift 1974 - 9 Rapport van de Commissie Grootschalige Basiskaart. 1974 - 10 Van Mierlo, Analyse deformatiemetingen. 1975 - 1 Bogaerts, Informatiesystemen met vastgoedgegevens. Quené, Ruimtelijke ordening; karakteristiek van een aanpalend beleidsterrein. 1975 - 2 Van der Molen, Automatisering bij de Afdeling Hy drografie van de Koninklijke Marine. Polman, Auto matische verwerking van kadastrale metingen. 228

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 28