Computer en administratie fes Op het a.s. congres zal in een vijftal lezingen uw aandacht worden gevraagd voor geautoma tiseerde vastgoedsystemen. Nu is de automati sering bepaald niet aan ons vakgebied voor bijgegaan en iedere congresganger ondervindt in meerdere of mindere mate de invloed hier van bij zijn werkzaamheden. Niettemin zal me nigeen toch te ver bij de computer vandaan staan, om zich in concreto te kunnen voorstel len, hoe een computertoepassing verloopt, ze ker als het gaat om een administratieve toepas sing. Het leek mij daarom zinvol om aan de hand van een practisch voorbeeld de admi nistratie van onroerend goed bij een gemeente te beschrijven hoe een computer kan wor den gebruikt. Ik zal hierbij eerst aanstippen wat zich binnen en rondom de computer af speelt. Vervolgens zal ik een puntsgewijze op somming geven van de inhoud der bestanden, waarbij ik sommige punten van een toelich ting zal voorzien. Op het congres hoop ik dan iets te vertellen over het gebruik en de bijhou ding van de gegevensverzameling. De computer Bij het beschrijven van een computer maakt men doorgaans onderscheid tussen de centrale machine en de hiermee verbonden randappara tuur. De centrale machine bestaat uit een be sturingsorgaan, een rekenorgaan en een geheu gen. Het besturingsorgaan en het rekenorgaan bestaan beide uit een aantal elektronische cir cuits, terwijl het geheugen grotendeels bestaat uit kernen. Deze kernen zijn metalen ringetjes, welke steeds groepsgewijze, als een gevlochten matje, met elkaar zijn verbonden (zie figuur 1). Door elk kerntje lopen drie draden: een x- draad, een y-draad en een leesdraad. Als men stroom voert door een x- en een y-draad, ont staat in het ringetje, dat zich bevindt op het snijpunt van deze draden, een magnetisch veld. De richting van dit magnetisch veld is volgens de kurketrekkerregel afhankelijk van de rich ting, waaruit de stroom de kern bereikt. Elk ringetje is dus in twee richtingen magnetiseer- baar. Kent men aan de richting van het mag netisch veld, dat ontstaat door stroomtoevoer van links en van beneden, de waarde één toe, en aan de hieraan tegengestelde richting de waarde nul, dan kan men door stroomtoevoer de getallen 0 en 1 in het geheugen „schrijven". Het „lezen" van de informatie geschiedt op overeenkomstige wijze. Als door stroomtoevoer naar een bepaald ringetje het magnetisch veld wordt omgeklapt, ontstaat er namelijk een electrisch stroompje, dat via de leesdraad naar het besturingsorgaan wordt geleid. Is er sprake door J. van der Zee, groepsleider bij de afdeling Landmeten en Vastgoed van de Dienst Openbare Werken en Stadsontwikkeling te Dordrecht. STROOM IN RICHTING -Y STROOM RICHTING STROOM RICHTING STROOM IN RICHTING*Y Figuur 1. 203

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 3