Bij latere wijziging van de gegevens wordt er een ponskaart aangemaakt met de sleutel van het record en het gewijzigde gegeven. Deze kaartinhoud ondergaat dezelfde behande ling als bij het aanmaken van een nieuw re cord. Als na de sortering de mutatiegegevens in het geheugen worden gehaald, wordt ter zelfder tijd het bestand blok na blok vanaf de mag neetband ingelezen. De recordgegevens worden in een bestemd deel van het geheugen geplaatst, waarna het nieu we gegeven, dat via de ponskaart is ingebracht, over de informatie van het record wordt heen geschreven. De gewijzigde records worden te zamen met de ongewijzigde weggeschreven naar een band, waarmee een bijgewerkt be stand is verkregen. Inhoud van de bestanden Gebouwenbestand A Algemene gegevens Al straat-en huisnummer A2 straatnaam A3 soort gebouw: woning, kantoor, werk plaats enz. A4 financiering: premiekoop, premiehuur, woningwetwoning A5 bouwjaar en jaar van de laatste verbou wing A6 verwijzing naar het gebruikersbestand A7 verdeling van eigenaren en rechthebben den A8 belastingplichtige krachtens zakelijk recht A9 straathoogte t.o.v. NAP B Bouwkundige gegevens BI materiaal en constructie van fundering, vloeren, dak en scheidingswanden B2 aantal bouwlagen en verdiepingshoogten B3 pandsituatie: alleenstaand, hoekpand, tus- senpand enz. B4 aangewezen als monument B5 bouwtype van de woning: ééngezinswo ning, galerijwoning enz. B6 aantal verblijfseenheden B7 kwaliteit van fundering, gevels, dak, goten en riolering B8 kwaliteit van de warmte- en geluidisolatie B9 aanwezigheid van w.c. en badgelegenheid B10 aanwezigheid van stookgelegenheid en centrale verwarming B11 aanwezigheid van lift B12 aanwezigheid voorzieningen voor bejaar den en gehandicapten C Kadastrale gegevens Cl kadastrale aanduiding C2 postnummer staat 75 C3 datum van verkrijging D Diverse administratieve gegevens D1 raadsbesluit van aan- of verkoop D2 aktenummer, als akte in het gemeentelijk archief aanwezig is D3 archiefnummer van de bouwtekening D4 datum verleende premie woningverbete ring D5 datum woningonttrekking D6 datum onbewoonbaar verklaring D7 datum onbruikbaarmaking D8 verwijzing naar het klachtenboek van het woningtoezicht E Oppervlaktegegevens El netto vloeroppervlakte E2 oppervlakte woonkamer, keuken, slaap kamers en bergruimten E3 oppervlakte tuin, binnenplaats en balcon E4 totale oppervlakte van het perceel E5 bebouwde oppervlakte van het perceel F Fiscale gegevens F1 factoren voor ligging, kwaliteit en aard gebruik F2 fiscale oppervlakte van vloeren en grond F3 aantekening van vrijdom onroerendgoed- belasting G Locatiegegevens G1 PTT-wijkindeling G2 CBS-wijkindeling G3 vierkantennet-aanduiding G4 gebiedsclassificatie van waterschap G5 nummer bestemmingsplan G6 kadastraal blad G7 huisnummerkaart Bestand grond en water H Algemene gegevens Hl kadastrale aanduiding H2 straat- en huisnummer H3 straatnaam H4 soort van eigendom H5 kadastrale oppervlakte H6 postnummer staat 75 H7 verdeling van eigenaren en rechthebben den H8 nummer en lettercode van de eigenaar 206

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 6