H9 datum van verkrijging Hl O datum van raadsbesluit van aan- of ver koop Hl 1 fiscale oppervlakte en aanduiding vrijdom onroerendgoedbelasting Hl2 locatiegegevens (zie onder G) I Incassogegevens II begindatum en einddatum van erfpacht of huur 12 raadsbesluit van uitgifte en aktenummer 13 erfpachtscanon per m2 14 rentepercentage waarmee de canon is be rekend 15 canon of huur per betalingstermijn 16 jaar waarin canonherziening mogelijk is 17 nummer en lettercode van erfpachter of huurder 18 debiteurennummer van erfpachter of huurder 19 gironummer van debiteur Ad Al Het gebouwenbestand omvat de gegevens van allerlei gebouwen. Hieronder vallen allereerst de woningen, vervolgens de combinaties van woning met een gebouwgedeelte dat een andere bestemming heeft en tenslotte alle overige ge bouwen. Een gebouw, dat tot deze derde cate gorie behoort, en waarvan gedeelten duidelijk verschillend worden gebruikt, wordt in deze gedeelten onderverdeeld. Vinden we binnen een fabrieksgebouw een ma chinehal, een kantoor, een laboratorium en een kantine, dan worden er 4 records gevormd. De sleutel wordt gevormd door het straat- en huis nummer van het fabrieksterrein en een letter- toevoeging (zie fig. 2). Als er meer dan 26 gebouwen op één terrein staan, dan wordt doorgenummerd met AA, AB, AC enz. Ten behoeve van de gewenste volgorde der re cords wordt tussen het straatnummer en het huisnummer het cijfer 1 of het cijfer 2 ge plaatst, al naar gelang het huisnummer oneven 'of even is, terwijl bij een doorlopende huis nummering bij pleinen, straten langs havens e.d. het cijfer 9 wordt tussengevoegd. Hiermee wordt bereikt, dat woningen, die naast elkaar liggen en waarvoor derhalve vaak dezelfde items gelden, in het bestand achter elkaar vol gen. Past men deze kunstgreep niet toe, dan springt men steeds van de éne naar de andere kant van de weg, wat bij het afdrukken van gegevens op lijsten een onrustig beeld oplevert. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan een ge bouw met 80 flatwoningen, die precies gelijk zijn en hetzelfde kadastraal nummer hebben, tegenover eengezinswoningen, waarvoor geheel andere gegevens gelden. Bij sortering wordt de volgorde met of zonder tussengevoegde 1 of 2: met 12420 1 0001 12420 1 0003 12420 2 0002 12420 2 0004 zonder 12420 0001 12420 0002 12420 0003 12420 0004 Het toekennen van straatnummers is zodanig verricht, dat de straatnamen alfabetisch ge rangschikt zijn met inachtneming van de ABC- regels van het Normblad NEN 3390. Tussen twee opeenvolgende straatnummers is voldoende ruimte gelaten om toekomstige straatnamen te kunnen invoegen. Ad A6 Ten behoeve van de inning der onroerendgoed belasting van gebruikers van onroerend goed is een gebruikersbestand aangemaakt. Dit be stand bevat de naam en de geboortedatum van de hoofdbewoner volgens het bevolkingsregis ter, en de naam van degene, die als verbruiker van energie, in de verbruikersadministratie van het GEB voorkomt. De twee namen, die men uit deze bestanden voor een bepaald adres vindt, zijn met de computer vergeleken. Nu kan echter deze vergelijking niet zonder meer plaatsvinden, omdat de schrijfwijze van de naam in de verbruikersadministratie vrij wille- keuring en beslist anders is dan in het bevol kingsysteem, waar men b.v. alle voorletters achter elkaar schrijft (zonder interpunctie) en de voorvoegsels voluit weergeeft. Daarom werd van beide namen een lettercode gevormd, bestaande uit de eerste voorletter en de laatste twee letters van de achternaam. Als deze lettercode overeenstemde, werd aangeno men, dat we met dezelfde persoon te doen had den. Was er geen overeenstemming, dan werd de naam, die in het GEB-bestand voorkwam, benevens de namen van alle bewoners van de onderhavige woning, op een lijst afgedrukt. Aan de hand van deze lijst werd de belasting plichtige gebruiker handmatig bepaald. Van niet-woningen werd de energieverbruiker als belastingplichtige aangemerkt. Aangezien niet in ieder gebouw energie wordt afgenomen, kent het gebruikersbestand nog een derde categorie. Van deze categorie wer den de namen opgevraagd bij de beheerders of eigenaren (van garages b.v.), waarna deze via ponskaarten in het bestand werden opgenomen. 207

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 7