Het gebruikersbestand is evenals het gebou wenbestand georganiseerd op straat- en huis nummer. Het gebouwenbestand nu bevat een veldje van één positie, waarmee wordt verwezen naar het gebruikersbestand. In dit veldje kunnen de waarden 0, 1, 2, 3 of 4 voorkomen: 0 geen gebruiker 1 gebruiker volgens verbruikersadministra tie GEB 2 gebruiker volgens bevolkingsregister 3 gebruiker zelf ingebracht 4 eigenaar is tevens gebruiker Ad A7 en H7 Voor de verdeling van eigenaren en rechtheb benden zijn twee veldjes in gebruik van elk twee posities. In de eerste positie wordt aangegeven of de eigenaar of de rechthebbende een persoon, een instelling of een bedrijf is, dan wel of de cen trale, de provinciale of de lokale overheid za kelijk gerechtigde is. In de tweede positie van de verdeling eigena ren staat vermeld, of er sprake is van mede eigendom, erfpacht, vruchtgebruik, recht van opstal of recht van gebruik en bewoning. Figuur 2. 208

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 8