In geval van gemeente-eigendom blijkt boven dien uit deze positie, of het perceel is verhuurd. Bij de verdeling rechthebbenden is in de twee de positie aangegeven, of de rechthebbende consorten heeft. Ook wordt van deze tweede positie gebruik gemaakt, als binnen het gemeen telijk apparaat een bepaald bedrijf als eigenaar te boek staat, terwijl een ander bedrijf als huurder fungeert. In het financieel-economisch jargon spreekt men in zo'n geval van erfpacht: „Het grondbedrijf geeft grond uit in erfpacht aan het woningbedrijf, het energiebedrijf, het gemeenteziekenhuis enz." Dergelijke pseudo- erfpachten coderen we afwijkend van de echte, maar voor het overige worden ze in de vast goedadministratie volkomen serieus genomen. Tenslotte wordt deze tweede positie van de Verdeling Rechthebbenden benut om aan te geven, dat de belasting, die normaliter voor rekening van de gemeente zou komen omdat deze eigenaar van de grond is, nu krachtens overeenkomst of uit anderen hoofde van derden moet worden geheven. Ad A8 en H8 De naam-adres-woonplaats-gegevens van zake- lijk-gerechtigden zijn opgenomen in een eige- narenbestand. In dit bestand fungeert een vijfcijferig nummer als sleutel. Evenals bij de gebruikers wordt ook nu met een lettercode gewerkt, die uit de eerste letter en de twee laatste letters van de naam wordt gevormd. Deze lettercode wordt als con trole aan het nummer toegevoegd. Als men de eigenaren van gebouwen of percelen wil weten, wordt het eigenarenbestand van de magneetband overgebracht naar het magnetisch schijvengeheugen, waar het willekeurig toegan kelijk is. Nadat in het bestand bij het nummer de naam is opgezocht, wordt bekeken of de lettercode, die in het gebouwenrecord voor komt, overeenstemt met de genoemde letters van de naam. Is de eigenaar Dordts ingezetene, dan bevat het eigenarenrecord het straat- en huisnummer van zijn adres. In dit geval zijn de NAW-gegevens met behulp van de lettercode en het straat- en huisnummer ontleend aan het bevolkings systeem. Door vergelijking van het straat- en huisnummer met de sleutel van het gebouwen bestand, kan worden geconstateerd, of de eige naar tevens gebruiker is. Bij overeenstemming wordt in het gebruikers veldje van het gebouwenbestand een vier inge vuld (zie toelichting ad A6). De gegevens der overige eigenaren zijn met ponskaarten inge bracht. Bij percelen, die gemeente-eigendom zijn, wordt op een geheel andere wijze met het nummer en de lettercode gewerkt. Met de drie letters wordt een bedrijf of dienst aangeduid, terwijl in de nummerrubriek een onderverdeling kan worden aangebracht, als men dit voor een bepaalde dienst of een bepaald bedrijf wenselijk acht. Vooral bij percelen, die tot het grondbedrijf behoren, is van deze mogelijkheid dankbaar gebruik gemaakt. De administratie van het grondbedrijf is qua oppervlakteverantwoording dus niet wat betreft de financiële kant van de zaak -geïntegreerd in het vastgoedsysteem. Ad Cl De kadastrale aanduiding bestaat uit de ka dastrale gemeente (gecodeerd), de sectie, het perceelnummer en de nummertoevoeging. In deze toevoeging, waarvoor vier posities zijn gereserveerd, worden ondergebracht de appar tementsindex en de toevoeging BIS, die beide tot de officiële kadastrale nummering behoren. Bovendien wordt in sommige gevallen het offi ciële kadastrale nummer verdeeld in een aantal officieuze nummers, door in de laatste twee van deze vier posities een lettertoevoeging te plaat sen: AA, AB, AC enz. (zie fig. 3). 209 Figuur 3.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1975 | | pagina 9