Winkelkruis - Astrolabium - Hollandse Cirkel (2) Het ontstaan en de ontwikkeling van een Neder lands meetinstrument standaardiseerde beschrijving van de objecten in het cartografisch gegevensbestand. Een kaart kan beschouwd worden als een sterk ver eenvoudigd model van de werkelijkheid. Door die vereenvoudiging wordt een deel van de kwalitatieve verschillen tussen de af te beelden gegevens weggefilterd. Een bestand in de vorm van coördinaten is daarom een model dat goed aansluit bij het produkt kaart. Het is de mening van de auteurs dat bij de op bouw van een coördinatenkadaster prioriteit De Cirkel van Dou of Hollandse Cirkel Tractaet vantmaken ende gebruycken eens nieu gheordonneerden Mathematischen Instru ments. Beschreven ende in druck uytghegeven door lan Pieterszoon Dov Der Stadt Leyden Landtmeter ende Wijnroeyer Zo luidt een deel van de tekst op de titelpagina van het boekje, dat in 1612 door Dou geschre ven en uitgegeven werd. Jan Pietersz Dou, in 1573 in Leiden geboren en aldaar in 1635 overleden, is één van de bekendste landmeters uit de beginjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij was in 1597 door het Hof van Holland geadmitteerd tot land meter, een jaar later werd hij door het Gerecht van Leiden benoemd tot wijnroeier en in 1605 aangenomen als gezworen landmeter bij het Hoogheemraadschap Rijnland. Voor verdere details van zijn leven en werken wordt verwezen naar de literatuur [21, 22]. In 1608 was hij samen met enige andere land meters betrokken bij de ,,bedijcking" van de Beemster. Daarbij gebruikte hij voor zijn me tingen een nieuw door hem uitgevonden instru ment. Hoe hij daartoe gekomen was zette hij uiteen in de inleiding van het bovengenoemd boekje. Dou schrijft daar, dat hij geconstateerd moet worden verleend aan de opbouw van een digitaal bestand van de cartografische gege vens. Ook uit budgettair oogpunt lijkt dit wen selijk. De opbouw van een volledig coördinaten- kadaster, dus inclusief de reconstructiegege- vens, lijkt op dit moment niet zinvol. Bovendien ontbreken de middelen om een en ander binnen redelijke termijn te realiseren. Wel zou overwo gen kunnen worden de opbouw van een carto grafisch coördinatenkadaster zodanig uit te voeren, dat de weg naar een volledig coördina tenkadaster niet wordt afgesloten. heeft dat er bij het meten vaak fouten gemaakt werden en dat hij zelf naar beste vermogen heeft geprobeerd dit te voorkomen. Hiervoor waren twee zaken nodig, n.l. een fundamentele kennis van de geometrie en een praktisch ge oefende kennis. In het eerste was hij „tamelijck geoeffent" maar in het tweede ,,gebrekich" en dat hij daarom gewoon was ,,om niemant te vercorten noch myn selven ter quader name te maken ai mijn metinghen ende calculatien met een tweede were king he te proberen". Dit was echter een tijdrovende zaak en daarom zocht hij naar mogelijkheden om de werktijd te verkorten. Dit resulteerde in een instrument ,,wat anders als naar ghemeene landtmeters stijl ghemaeckt" was. Het was dit instrument dat door hem gebruikt werd bij de inpoldering van de Beemster. De belangstelling van andere landmeters was dermate groot, dat hij besloot ,,dit Tractaet vantselve Instrument tot nut des ghemeenen bestes in druck te laten uytgaen". Het instrument van Dou, 'twelck by Ian David Mathematische Instrumentmaker/alhier tot Leyden zeer konstelijck gedaen wert", is helaas niet bewaard gebleven. Aangezien dit de eerste Hollandse Cirkel was, lijkt het zinvol wat nader in te gaan op de uitvoerige beschrijving die Dou ons geeft. door H. C. Pouls, technisch hoofdambtenaar aan de Afdeling der Geodesie van de Technische Hogeschool te Delft. 294

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 18