21e JAARGANG NO. 11 NOVEMBER 1979 MAANDBLAD VAN DE STICHTING NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR LANDMEETKUNDE Redactie: Redactie-adres: Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn Ing. J. van Raamsdonk, eindredacteur, Apeldoorn telefoon kantoor (055) 775123, toest. 249 telefoon huis (055) 416339 Ing. W. A. van Beusekom, Delft G. W. Eversdijk, Breda J. J. Schijf, Apeldoorn Ing. H. A. Schok, Wageningen UIT DE INHOUD: NGL Jubileumcongres 1979. Ir. G. A. van Wely: De plaats van de landmeetkunde. Drs. ir. H. A. L. Dekker: Landmeten: nog steeds een uitdaging? Wetenschappelijk adviseur: Ir. G. A. van Wely, Wageningen Abonnementen en adreswijzigingen: J. F. M. Schreurs, Sleutelstraat 20, 6019 CM Wessem telefoon kantoor (04750) 91111 telefoon huis (04756) 2228 Advertenties: J. P. de Jonge, Cortenhoeve 45, 2411 JL Bodegraven telefoon kantoor (015) 569200; telefoon huis (01726) 13643 Bibliotheek: Afdeling Landmeetkunde van de HTS voor de Bouwkunde t.a.v. B. J. Klein Rouweler, Vondellaan 2, 3521 GD Utrecht Stichting Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde Secretaris: Ing. C. IJsendoorn, de Veldkamp 21, 8172 XE Vaassen Telefoon kantoor (055) 775123; telefoon huis (05788) 2485 Deelnemende verenigingen: Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster Secretaris: B. C. Brouwer, Keldercroftlaan 41, 1851 VG Heiloo Penningmeester: A. Kremer, Burg. v. Panhuyslaan 33, 9251 KN Bergum Girorekening nr. 346853 t.n.v. de vereniging Vereniging van Landmeetkundigen Secretaris: Ing. L. A. M. Silvertant, Berkenlaan 129, 5271 NG St.Michielsgestel Penningmeester: Ing. J. H. Mombarg, Goorweg 15, 8085 PB Doornspijk Girorekening nr. 839245 t.n.v. de vereniging Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat Secretaris: R. P. J. Verboom, Petronella Voütestraat 22, 2286 VD Rijswijk (Z.-H.) Penningmeester: A. C. C. G. Aarts, Koekamp 103, 2623 XP Delft Girorekening nr. 2078378 t.n.v. de vereniging Abonnementsprijs f 35,— per jaar (binnenland); f 40,50 per jaar (België); f 46, per jaar (buitenland) en f 57,50 per jaar (luchtpost). Voor hen die studeren aan TH, HTS of MTS f24,— per jaar. Abonnementen kunnen elke maand ingaan, doch lopen steeds tot en met 31 december. Opzegging vóór 1 december. Nadien wordt aangenomen dat het abonnement met 1 jaar is verlengd. Voor abonnementen die na 1 januari ingaan wordt een abonnementsprijs berekend van f 3,50 per in de lopende jaargang nog verschijnend nummer. Geodesia komt 11 x per jaar uit (juli/augustus ge combineerd). Losse nummers: f6, Betaling abonnementsprijs: door storting op giro rekening 223150 t.n.v. de penningmeester $an het NGL, Raesfeltlaan 2, Barneveld of door overschrijving op bank rekening nr. 54-57-16195 van het Nederlands Genootschap v. Land meetkunde bij de Al gemene Bank Neder land N.V. bijkantoor Surinameplein 27 te Amsterdam. Inzending kopij: Artikelen dienen vóór de 1e van de maand, voorafgaande aan die waarin het nummer waarin ze eventueel wor den opgenomen verschijnt, in het bezit van de eindredacteur te zijn. Tijdige indiening geeft geen garantie voor plaatsing in het betreffende nummer. Dit is ter beoordeling van de redactie. Berichten en mededelingen dienen uiterlijk vóór de 1e van de maand in het bezit van de eindredacteur te zijn om nog in het nummer van die maand te kunnen worden opgenomen. 1979. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen van artikelen en berichten is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van redactie en auteur. 393

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 1