De plaats van de landmeetkunde blijken door verdergaande automatisering, een totale ommekeer ondergaan. Er zal steeds meer een groter geestelijke souplesse van ons allen worden vereist, ook van de zich thans nog jong noemende en voelende collega's. Zoals ik u reeds in het voorwoord van het pro grammablad in het vooruitzicht stelde zullen wij na deze lezingen vanmiddag in de Expo-hal bij de NGL-stand, ons moed kunnen indrinken. Wij bieden u allen een z.g. jubileumborrel aan. Een goede gelegenheid ook om oude bekenden weer eens te ontmoeten. Overigens één van de grote pluspunten van een congres: het onderlinge contact! De tweede dag, georganiseerd in samenwer king met de Nederlandse Vereniging voor Geo desie, een blik over onze grenzen. „Landmeet kunde veraf" hebben we dit genoemd. Wat weten wij eigenlijk van de rol die het ITC speelt in de ontwikkelingssamenwerking, wat Onderwerp Het onderwerp dat mij door de Congrescom missie is toevertrouwd heb ik genoemd ,,De plaats van de landmeetkunde", zonder nadere detaillering. Daarbij doel ik wel op ,,in de maat schappij", maar dat is een erg ruime opdracht. Die plaats zou kunnen zijn in de maatschappelijke ontwikkeling van de laatste eeuw: van industrialisering en me chanisering naar grote welvaart, bevolkings groei, verstedelijking en enorme uitbreiding van de goederen- en dienstensector, of in de internationale samenwerking, in UNO-, UNESCO-, Europees of Benelux-verband, of in het streven naar een beter gebruik en be heer van de ruimte, de grond, een bepaalde regio, onze naaste omgeving, om te komen Inleiding gehouden op 24 oktober 1979 in Utrecht op het NGL Jubileumcongres. weten wij over landregistratie in die landen en over het kaartenarsenaal in bijvoorbeeld Suri name en Indonesië? Vrijdag, onze laatste dag al weer, een „ouder wets" technische dag. Dat ouderwets uiteraard tussen aanhalingstekens, want wat ons dan wordt verteld houdt verband met de pioniers positie die het Nederlandse landmeetkundig volkje in de wereld bekleedt. Wij zullen nader kunnen kennismaken met alle facetten van in teractief grafische systemen. Alle dagen zullen worden besloten met een dis cussie over de besproken onderwerpen. U zult vragen en opmerkingen kwijt kunnen aan de in leiders. Dames en heren, ik wens u allen, deelnemers, inleiders, exposanten, een goed en geslaagd congres toe. tot een betere landinrichting, tot stadsver nieuwing, een beter woonklimaat en meer recreatiemogelijkheden, of de plaats met betrekking tot de technologi sche ontwikkeling na de Tweede Wereld oorlog: de elektronica, het gebruik van sa tellieten, de automatisering en de intensive ring van lucht- en wegverkeer. Maar ook: milieuvervuiling, bezit van vernietigingswa pens, problemen rond de kernenergie, schaarste aan grondstoffen en andere ge volgen en verschijnselen van de technolo gische ontwikkeling, waarvan de maatschap pelijke consequenties nog lang niet zijn te overzien. Ten aanzien van ieder van deze „maatschappe lijke probleemgebieden" kunnen we proberen de plaats van de landmeetkunde te bepalen, als techniek of als beroepsuitoefening. Het zou in veel gevallen zelfs kunnen (en volgens velen: moeten) leiden tot een politieke stellingname. door ir. G. A. van We/y, lector aan de vakgroep Landmeetkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen. 402

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 10