samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan tus sen maatschappelijke en wetenschappelijke in stellingen. Ik noem in dit verband als voorbeel den de samenwerking in de Rijkscommissie voor Geodesie en de subcommissies, de samen werking tussen de CCLK (contactorgaan van vier grote rijksdiensten) en de Afdeling der Geodesie van de Technische Hogeschool te Delft en de pogingen om een instituut voor landmeetkundig onderzoek van de grond te krijgen. Omschrijving landmeetkunde Het wordt tijd dat ik ga definiëren wat ik met ,,de landmeetkunde" bedoel. Ik ga hierbij niet uit van de beschrijvingen van het beroepsge- bied, want dat ontstaat juist uit de interactie van de landmeetkunde en de aanrakingsgebieden in de maatschappij. Ik ga bij mijn definitie terug naar de kern en beschouw de landmeetkunde als een groep technieken op wetenschappelijke fysisch-ma- thematische basis, die zich bezighouden met het verzamelen en het verwerken van meet kundige informatie betreffende het aardopper vlak, die deze informatie combineren met an dere gegevens en die de resultaten in een voor de maatschappij bruikbare vorm presenteren. In deze opsomming lijkt wel een volgorde gegeven, namelijk: 1) verzamelen, 2) verwer ken, 3) combineren en 4) presenteren, maar dat geldt alleen de uitvoering; de planning zal in een andere volgorde verlopen. In het algemeen zal het op de derde plaats ge noemde proces (het combineren van andere in formatie met meetkundige informatie) bepalend zijn voor de andere processen. In het „combi neren" kunnen plannings- en ontwerptheorieën, systeemleer en integratie van externe plannings aspecten een belangrijk aandeel hebben. Die andere informatie, die met meetkundige infor matie wordt gecombineerd, kan wel op aanwij zing of omschrijving door landmeters verzameld worden, maar is in wezen niet van landmeet kundige aard. Topografische grenzen en be grenzingen van zakelijke rechten zijn pas land meetkundige begrippen nè limitatie. Bij de meetkundige idealisatie begint het landmeet kundig proces. In het op de vierde plaats genoemde proces, het „presenteren", zijn, naast de van oudsher bekende grafische en numerische methoden, geheel nieuwe informatiesystemen ontwikkeld. Hierin heeft binnen de landmeetkunde de vast goedinformatie, voor zover deze gekoppeld is aan meetkundige informatie, een grote plaats. Sommigen zullen in mijn definitie de relatie mens/grond missen. Die relatie als zodanig be hoort niet tot de landmeetkunde. Wel hebben bepaalde vormen van menselijke activiteiten met betrekking tot de grond (gebruik, bezit, overdracht, bebouwing, planvorming) conse quenties voor de gevormde of te vormen com binatie van informatie. Die activiteiten zullen lei den tot wijzigingen in de verstrekking van de meetkundige informatie, maar zijn niet essen tieel voor het begrip landmeetkunde. Maatschappelijke betrokkenheid Uit mijn omschrijving volgt dat de landmeet kunde zonder aanrakingsvlakken in de maat schappij als beroepsgebied niet kan bestaan. Misschien is dit een te absolute uitspraak met betrekking tot de wetenschap: het is denkbaar dat bijdragen aan de vermeerdering van het weten, van de kennis omtrent de meetkundige vorm, eigenschappen en veranderingen van het aardoppervlak een doel in zichzelf zijn. Maar dan nog kan deze wetenschap niet beoefend worden zonder contacten, inspiratie en mede werking van andere wetenschappen en technie ken. Bovendien zal de maatschappij gebruik maken van de ontwikkelde wetenschap, waar door ook in die situatie een maatschappelijke wisselwerking aanwezig is. De aanraking met de maatschappij (de landmeet kunde maakt deel uit van de maatschappij) is dus wederzijds. Dit wil zeggenvanuit de land meetkunde gezien is er een stroom van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. (De maatschappij is het mooiste interactieve sys teem dat we kennen!). In het spanningsveld tussen de elementen waaruit de maatschappij is opgebouwd, zijn de sectoren van de landmeet kundige beroepsuitoefening aan te wijzen. De maatschappij, waarvan we in dit verband spreken, kunnen we opgebouwd denken uit een groot aantal vak- en wetenschapsgebieden, technieken en groepsactiviteiten, ongelijk van inhoud, grootte en gewicht. Deze elementen zijn constant in beweging en veranderen onder ling van plaats. Ze raken elkaar steeds weer, maar er blijft ruimte tussen. Eén van die elemen ten is de landmeetkunde. (Zie de figuren 1 t.m. 3). Tot de kern, dat wil zeggen tot het wezen, be horen elementen van de fysica en mathematica, waarop de geodetische wetenschap voort bouwt. Hiermee wordt de basis gevormd voor de technieken van de landmeetkunde: het verzamelen van meetkundige informatie van het aardoppervlak; het verwerken van die informatie; het combineren met andere informatie en 404

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 12