het maken van plannen en ontwerpen, ge bonden aan meetkundige informatie; het presenteren, b.v. in kaartvorm, maten- plan, databank of vastgoedsysteem. (Zie figuur 4). LANDMEETKUNDE Fig. 1, 2 en 3. We kunnen alle landmeetkundige activiteiten terugvoeren tot deze vier processen, maar de processen zelf volgen niet vanzelf uit deze om schrijving. Er is in dit beeld geen aanduiding aanwezig van het doel waarmee de meetkun dige informatie verzameld en verwerkt moet worden. Veel kennis en kunde is voorhanden, maar opgesloten, zonder openingen en zonder uitzicht naar buiten. Hier ontbreekt het span ningsveld met de maatschappij. /-"rne et ku nd ige^\ INFORMATIE van het aardoppervlak [Ma ^opdrachten Fig. 4. Als we de maatschappelijke activiteiten be schouwen, waardoor de landmeetkunde steeds weer wordt gestimuleerd, dan kunnen we door de eeuwen heen, mondiaal, twee grote groepen onderscheiden, die wonderlijk genoeg eikaars tegenpool zijn: enerzijds oorlog en vernietiging en anderzijds opbouw, ontwikkeling en orde ning. Dit is anno 1979 nog het geval. Het gebruik van automatische wapens met zelf- besturing vraagt een bijzonder hoge precisie van de meetkundige gegevens van het aard oppervlak als geheel èn van de details van vor men en topografie in de omgeving van het doel. Daarnaast stelt de maatschappij-opbouw, zo wel in de ontwikkelde als in de ontwikkelings landen, eveneens steeds hogere eisen aan de kwaliteit en kwantiteit van aan meetkundige gegevens gekoppelde informatie, voor toepas singen in het landgebruik, de delfstoffenwin ning, de civiele techniek, de ruimtelijke orde ning enz. Het zijn hoofdzakelijk die laatstge noemde maatschappijvelden en de elementen die daar een rol spelen, waarop we onze aan dacht zullen richten. In figuur 5 is een aantal maatschappij-elemen ten, waarmee de landmeetkunde veelvuldig Fig. 5. 405

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 13