LANDINRICHTING STADS- 1 Vinrichting VASTGOED BEHEER meet kundige INFORMATIE LEIDINGEN - BEHEER KADASTER van het aardoppervlak verzamelen ver we r k e n -informatie t andere ^"•opdrachten combineren —presenteren Hydrolo« /EG-EN WATER BOUWKUNDE IHYDROGRAFISCHI I DIENSTEN WATERSTAATS DIENSTEN KARTOGRAFISCHI ^BEDRIJVEN GRONDSTOFFEN EXPLORATIE ONDERZOEK KENNIS EXPORT ONDERWIJS van de maatschappelijke vraag naar de vast legging en verstrekking van eigendomsgege- vens van karakter. De behoefte aan een goede kartografische basis werd steeds groter, zowel voor publiekrechtelijke, privaatrechtelijke als voor technische doelen. Ook ruilverkaveling be hoorde daartoe. Onder druk van de maatschappij werd de Groot schalige Basiskaart van Nederland geboren en de uitgifte werd in handen van het Kadaster ge legd. Dit geschiedde in het besef dat de land meetkundige kennis, de mogelijkheden tot inte gratie met reeds aanwezige landmeetkundige en kartografische werkzaamheden en de orga nisatie van de dienst een zeer goede aansluiting aan deze nieuwe taak gaven. Dat de omschake ling bij de praktische uitvoering tijd zou vergen, een proces dat nqg aan de gang is, werd ook voorzien. Hierbij doel ik niet in de eerste plaats op technische en bedrijfskundige aspecten. Ik bedoel de maatschappelijke attitude: het niet meer hoofdzakelijk voor eigen geformuleerde en gestelde doelen landmeetkundig bezig zijn, maar het in alle fasen geïntegreerde denken, plannen en werken met anderen buiten de dienst, al of niet geodeet zijnde. Ik bedoel dit niet in individuele zin, daar is geen enkele aanleiding toe, maar wel voor de sector als geheel. Daarbij komt dat ook de maatschap pij en andere landmeetkundige sectoren, die in aanraking komen met deze veranderde opstel ling van het Kadaster, aanpassingstijd nodig hebben. Het is één van de taken van de Centrale Kaarteringsraad en de Provinciale Kaarterings- commissies dit proces te begeleiden en contac ten te blijven onderhouden. Dat de nieuwe taak voor het Kadaster intern tot een diepgaande analyse en tot voorstellen voor wijzigingen in beleid en uitvoering aanleiding geeft, blijkt uit het interessante artikel van Koen en Schipper in het septembernummer van Geo- desia (1979, pag. 279-294). De titel bewijst dat mijn voorbeeld niet toevallig is gekozen, name lijk „Kadaster en maatschappij". Adviesorganen Men kan bij het totale maatschappijbeeld de vraag stellen, of er naar het voorbeeld van de Centrale Kaarteringsraad meer multi-disciplinair samengestelde adviesorganen wenselijk zijn. Er zijn plannen die in die richting wijzen. Reeds ja ren wordt er over een Kadasterraad gesproken. In het ontwerp van de Wet op de Leidingenbe- heerdersregistratie treedt een Adviesraad op. De Topografische Dienst zoekt op een bepaald moment naar coördinatie van maatschappelijke inzichten en verlangens met betrekking tot de systematische kleinschalige kaartering van Nederland en in samenwerking met de Meet kundige Dienst van de Rijkswaterstaat naar de 407

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 15