Landmetennog steeds een uitdaging maatschappij-inzichten betreffende de Hoogte- kaart van Nederland. Het is misschien mogelijk om van al deze bomen een bosje te maken in de vorm van een Cen trale Raad voor Kartografie en Vastgoedsyste men", die dan de plaats van de Centrale Kaarte- ringsraad, van de andere raden (in statu nas- cendi) en van ad hoe commissies zou kunnen innemen. Deze Raad zou een uitgesproken multi-discipli- nair karakter moeten hebben, als afspiegeling van de geïnteresseerde maatschappij, om als En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, een man met een meetsnoer in de hand. Toen vroeg ik: „Waar gaat gij heen?" en hij ant woordde mij: „Ik ga Jeruzalem opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn". Het voorgaande is de letterlijke tekst die de pro feet Zacharia ongeveer 2500 jaar geleden ge bruikte. Niet alleen in Israel was het beeld van de landmeter een zó vertrouwd iets dat het in de beeldspraak werd gebruikt alles moest im mers mondeling van geslacht op geslacht over gaan maar al veel eerder weten we dat land meters actief zijn geweest. Bij de oude Egypte- naren was het landmeten een vak voor specia listen. Jaarlijks werden de gebruiksgrenzen uit gezet, nadat de rivier de Nijl het land over stroomd had en daarmee een nieuwe vrucht bare laag had afgezet. Ik wil dat landmeten en de mens de landmeter daarin met u wat nader beschouwen. Heden, verleden en toekomst; plaats veraf en nabij. Ik doe dat aan de hand van een aantal uitspra ken. Eerst een aantal uitspraken gericht op land meten, daarna een paar gericht op de landmeter en tenslotte een aantal signalen en een aan beveling. Inleiding gehouden op 24 oktober in Utrecht op het NGL Jubileumcongres. 408 overleg- en adviesorgaan te kunnen optreden, hetzij als geheel, hetzij in commissies. Zij zou zeker bestaansrecht hebben naast de Rijkscom missie voor Geodesie, die zich in hoofdzaak met wetenschappelijke problematiek bezig houdt en in wezen geen multi-disciplinair gezelschap is. Ik wil met deze suggestie, die beschouwd moet worden als een bijdrage aan het streven naar een goed gestructureerde dialoog van de land meetkunde met een aantal andere vakgebieden in de maatschappij, mijn overzicht besluiten. Het staat voor mij vast dat de mens, al veel langer dan hiervoor beschreven werd, geboeid is geweest door onderzoek naar mogelijkheden die hem in staat stelden de fysische werkelijk heid om hem heen te gaan doorgronden en be vatten. Ik denk dat „meten" een van de heel oude methoden was om iets van de beheersing van de materie te kunnen beleven. „Meten" het verdelen van de aarde volgens een mense lijke behoefte als uitdaging is van die be heersing kennelijk een goed voorbeeld. Denk maar aan de zeer oude gebruikers van de land meetkunde. Overigens voor de kadastermensen interessant vast te stellen, dat het door mij geci teerde oeroude beeld een landmeter uittekent die bezig was met stadsvernieuwing, „Vangen" in modellen, vaststellen van relaties m.b.v. gemeten waarden, vormt een uitdaging. Eén van de meest oorspronkelijke uitdagingen, die waarschijnlijk ook ons, voor zover we be wust hebben gekozen, heeft geboeid! Land meten, de uitdaging om de aarde te verdelen?! Die uitdaging was een persoonlijke, gericht op denken en handelen door één mens. Opvallend is dat lange tijd steeds datzelfde beeld voor komt. Mijn eerste uitspraak is: Lange tijd is er in de landmeetkunde weinig veranderd. door drs. ir. H. A. L. Dekker, hoofddirecteur van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 16