berichten NLF-EXAMEN 1980 VOOR LANDMEETASSISTENT Namens het bestuur van de Stichting NLF- examens maakt de examencommissie bekend dat in het voorjaar van 1980 reglementair examen zal worden afgenomen voor het NLF- diploma landmeetassistent. Het schriftelijk gedeelte van dit examen zal worden gehouden in april, in de week na Pasen, het praktische en het mondelinge gedeelte in mei of juni. Aanmelding voor het examen moet, op een daarvoor bestemd formulier, geschieden vóór 1 februari 1980 bij de secretaris-penningmeester van deze examencommissie, Pastorielaan 51, 5504 CN Veldhoven. Het formulier is gratis bij de secretaris-penningmeester verkrijgbaar. Om tot het examen te worden toegelaten moet de kandidaat bij de aanmelding overleggen: a. het bovengenoemd formulier; b. een werkgevers- of opleidersverklaring, waar uit blijkt dat de kandidaat gedurende de voor geschreven termijn van tenminste 2 jaar als landmeetassistent werkzaam is geweest. Het examengeld voor landmeetassistent be draagt f 100, bij afwijzing na het afleggen van het schriftelijk examengedeelte wordt f 50, gerestitueerd. De betrokken kandidaten zijn bij het praktische examengedeelte collectief verzekerd tegen de gevolgen van wettelijke aan sprakelijkheid. Voor verdere informatie over deze examens wordt verwezen naar het prospectus (uitgave september 1974), dat gratis kan worden aange vraagd bij genoemde secretaris-penningmeester van de examencommissie. SEMINAR INDUSTRIE-PHOTOGRAMMETRIE Die Technische Akademie Wuppertal veran- staltet am 28. und 29. Januar 1980, unter der Leitung von Prof. Dr.-lng. H. J. Meckenstock, Wuppertal, ein Seminar Industrie-Photogram- metrie. Unter Mitwirkung der Herren A. C. Georgopou- los, z.Zt. London; A. Grimm, Siegen; M. Kirsch- stein, Stuttgart; B.-G. Müller, Aachen; W. Wester-Ebbinghaus, Bonn und G. Wittmann, Essen, soli gezeigt werden welche alternativen Möglichkeiten die Photogrammetrie bei Ver- messungsarbeiten in der Industrie i.w. Sinne bietet. Dabei werden sowohl die verschiedenen Aufnahmeverfahren mit MelSkammern und mo- difizierten Amateurkammern als auch die ver schiedenen modernen analytischen Auswerte- verfahren ausführlich behandelt. Einige interes sante Anwendungsbeispiele runden den The- menkomplex ab und sollen zu interdisziplinaren Fachgesprachen und Diskussionen anregen. Nahere Auskünfte und Einladungen durch die TAW, D-5600 Wuppertal 1, Postfach 100409, Telefon 0202/7495-1Telex 8592525 taw d. CURSUS INLEIDING DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK De Commissie van voorbereiding postacade misch onderwijs in de ruimtelijke planning en planologie (PAOP) organiseert, in samenwer king met de vakgroep planologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam, een 5-daagse post academische cursus Inleiding Distributie Plano logisch Onderzoek. De cursusleiding berust bij prof. dr. J. Buit en V. A. M. Verberk. Op de eerste cursusdag valt de aandacht op de achtergronden waarbinnen distributie-planolo gisch onderzoek zich afspeelt. Welke structuur en processen doen zich voor in de distributie en in het lokatiepatroon van deze sector en waar om vormt het lokatiepatroon een planologisch probleem? De tweede cursusdag is gewijd aan consumen ten- en ondernemersonderzoek als basis voor distributie-planologische adviezen en voorstel len. Welke kenmerken van consumenten en ondernemers worden bestudeerd en waarom? Op de derde cursusdag richt men zich op de hoofdelementen van shopping models en hun toepassingen. Daarna volgt een werkopdracht, waarbij met gebruik van een vereenvoudigd shopping model de betekenis van bepaalde ruimtelijke ingrepen voor koopkrachtverdeling in het onderzoekgebied wordt „voorspeld". Op de vierde dag zijn beleidsrelevante aspecten bij de beoordeling van ruimtelijke plannen voor de distributieve sector aan de orde. Vervolgens dienen de cursisten via een werkopdracht een kort beleidsgericht advies te schrijven omtrent de afweging van enkele ruimtelijke oplossingen voor de distributieve sector in een bepaalde regio of stad(-sdeel). Op de vijfde dag worden, na de bespreking van de werkopdracht, beperkingen van en toe komstperspectieven voor het distributie-plano- logisch onderzoek behandeld. Aansluitend zal een klein forum van docenten ingaan op vragen inzake dit laatste onderwerp en op vragen rond opzet en inhoud van de cursus als geheel. 417

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 25