boeken agenda De cursus is bedoeld voor hen, die beleidsmatig zijn betrokken bij ruimtelijke - economische maatregelen op het terrein van de distributie en biedt aan (jonge) onderzoekers de kans op een kennismaking met distributie planologisch on derzoek. Data: 6, 13 en 20 december 1979 en 10 en 31 januari 1980. Plaats: Vrije Universiteit te Am sterdam. Kosten f 650, Aanmelding Bureau PAOP, Van Speijkstraat 25, 2518 EV Den Haag. Tel. 070-469652. WIJZIGING ABONNEMENTSPRIJZEN GEODESIA In verband met de voortgaande kostenstijgingen zijn wij genoodzaakt met ingang van 1 januari 1980 de abonnementsprijzen van Geodesia aan te passen. vrije abonnees (niet ver enigingsleden) vrije abonnees buitenland (uitgezonderd België) vrije abonnees België verzonden per luchtpost 65-plussers, studenten TH, HTS of MTS losse nummers f 37,— per jaar f 50,— per jaar f 42,50 per jaar f 60,— per jaar f 25,— per jaar f 7,50 per stuk GESLAAGD Eindexamen 1979 CTO G. Grashuis; mej. T. A. Jorna; N. P. Kooman; J. Kroes, M. G. J. Lubberink; R. Vermeer, J. J. Zijlstra. Na een inleiding wordt in hoofdstuk 2 de histo rie van de driehoeksmeting behandeld (Snellius, Krayenhoff, Stamkart). In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de hoekmetingen, de ba sismetingen en de vereffening van het primaire driehoeksnet. In hoofdstuk 4 wordt de bereke ning van de geografische coördinaten vermeld, waarna in hoofdstuk 5 gesproken wordt over kaartprojectie met o.a. de in Nederland ge bruikte dubbelprojectie van Schreiber. Hoofd stuk 6 geeft bijzonderheden over de instand houding van het driehoeksnet, waarin aandacht wordt besteed aan de werkzaamheden van de huidige afdeling Rijksdriehoeksmeting, met o.a. de publikatie van de gegevens betreffende de punten van het driehoeksnet. In hoofdstuk 7 wordt de lezer overtuigd van het nut, de verdere verdichting en het gebruik van het puntenstelsel van de RD. Tot slot geeft hoofdstuk 8 nog een aantal bijzondere activiteiten van de afdeling Rijksdriehoeksmeting. Het aantal bladzijden van dit prettig leesbare en goed uitgevoerde „perspectief" is 48 en het heeft een formaat van 21 x 30 cm. Meer dan 30 foto's en tekeningen verduidelijken de tekst. Als kritische noot zij vermeld dat geen aandacht is geschonken aan de opzet en aan de bereke ningen van het huidige twee-orde driehoeksnet, waarover toch lezenswaardige dingen „te zeg gen" zouden zijn. Deze aankondiging zal hopelijk een bredere belangstelling hebben opgewekt bij de „land meter" over het wel en wee, het heden en ver leden van de Rijksdriehoeksmeting. De publi katie kan op aanvraag worden verstrekt door het bureau Documentatie van de Hoofddirectie van het Kadaster, Waltersingel 1 te Apeldoorn. (Tel. 055-775123). Ing. C. H. Koper RIJKSDRIEHOEKSMETING „Landmeetkundig perspectief" is een reeks van voorlichtende publikaties van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). In deze serie verscheen het tweede deelRijksdriehoeksmeting". Het eerste exemplaar werd „officieel" door ir. W. A. Claessen uitgereikt aan prof. ir. G. J. Bruins in de stand van het Kadaster op de ten toonstelling van het NGL Jubileumcongres. Prof. Bruins leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van dit zorgvuldig be werkte deel. 26-27 november 1979 Technische Akademie Wuppertal. Seminar „Luftbildinterpretation und Fernerkundung". 28 en 29 januari 1980 Technische Akademie Wuppertal. Seminar In- dustrie-Photogrammetrie. Zie verder de aan kondiging in dit nummer. 28 en 29 februari 1980 Geodatische Institut von der Rheinisch-West- falische Technische Hochschule Aachen. Collo quium „Kontinuierliche Messungen in der Inge- nieurgeodasie". 418

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1979 | | pagina 26